Cover Image
затвори ову књигуԱբրահամյան Սերգեյ Գյանջումի (1925-2005)
затвори омотницуՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Приказивање документаՍ. Գ. Աբրահամյանի աշխատությունների մատենագիտություն
Приказивање документаԳրականություն Ս. Գ. Աբրահամյանի կյանքի և գործունեության մասին

Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արդի հայերենի պայմանական կամ ենթադրական եղանակը: Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. - Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1953. - № 9. - էջ 75-90:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արդի հայերենի անորոշ դերանունները և նրանց ուսուցումը: Սովետական մանկավարժ. - 1953. - № 3. - էջ 57-60:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Քերականության մի դասագրքի մասին։Սովետական Հայաստան. - 1953, 13 ապրիլի, էջ 3-4։ Ա. Ղարիբյան. Հայոց լեզվի քերականության դասագիրք։ Եր. - 1952. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արդի այերենի ստացական հոդերը: Գիտական աշխատություններ. Երևանիպետ համալսարան, հ. 42, ֆիլոլոգ. գիտ. սերիա, Պրակ 3. - 1954. - էջ 161-184:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայերենի քերականության ուսուցման մի կարևոր հարցի մասին: Սովետական մանկավարժ. - 1954. - Հ. 2. - էջ 8-14:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ա. Ղարիբյան, Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա։ Եր. - 1954: Մեթոդական ձեռնարկ հայոց լեզվի ուսուցիչների համար։ Սովետական Հայաստան. - 1954, 25 հունիսի, էջ 3. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Դիտողություններ բարբառների զարգացման ներքին օրենքների վերաբերյալ: Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1955. - № 7. - էջ 65-73:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արդի հայերենի դերանունները: Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1956. - 354 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի եղանակավորող բառերը: Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1958. - № 4. - էջ 65-76:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ծրագրում ամեն ինչ պետք է լինի պատճառաբանված: Սովետական մանկավարժ. - 1958. - № 8. - էջ 23-30:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Քերականագիտական նոր աշխատություն։ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1959. - № 3. - էջ 78-82: Վ. Դ. Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, Հ. Ա։ Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. – 1958:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Կոնկրետ մոտեցում ցուցաբերել քերականական կատեգորիաների ուսուցմանը: Սովետական մանկավարժ. - 1959. - № 10. - էջ 25-30:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայ լեզվաբանության մի հերթական խնդիրը: Պատմաբանասիրական հանդես. - 1959. - № 2-3. - էջ 54-77:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Անձնական և ցուցական Նա դերանվան տարբերակումը: Սովետական մանկավարժ. - 1959. - № 3. - էջ 61-64:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի ուսուցումը կյանքի հետ կապելու համար: Սովետական դպրոց. - 1959, 22 մայիսի, էջ 2:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ա.Մուրվալյան, Հայոց լեզվի դարձվածաբանություն և բայակազմություն: Խմբ.՝ Ս.Աբրահամյան։ - Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. -1959. - 251 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը: Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1959. - 262 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Նախադասության տեսակներն ըստ բնույթի ժամանակակից հայերենում: Լեզվի և ոճի հարցեր (հոդվածների ժողովածու) I. ՀՍՍՌ ԳԱ. Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ։ Եր. - 1960. - էջ 84-124:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի որոշիչ հոդը: Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1960. - № 1. - էջ 73-82:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Լեզվի և ոճի հարցեր : (հոդվածների ժողովածու) I. - ՀՍՍՌ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ։ Ա. Ս. Ղարիբյան, Ս. Գ. Աբրահամյան։ - Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1960. - 410 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Խոսքի կուլտուրան դպրոցում: Սովետական մանկավարժ. - 1961. - № 8. - էջ 26-33:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Ժամանակակից հյերենի շարահյուսության հարցերը: Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1962. - 171 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Նախադասությունը և նրա փոխհարաբերությոփւնները խոսքի մեջ: Պատմաբանասիրական հանդես. ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1962. - № 1. - էջ 42-61:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի ուսուցումը բարձրացնել նոր մակարդակի: Սովետական մանկավարժ. - 1962. - № 9. - էջ 63-66:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Քերականական փոխանունությունը ժամանակակից հայերենում: Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1962. - № 10. - էջ 37-50:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1962. - № 5. - 93-95. - էջ: Ս. Ղ. Ղազարյա. Հայոց գրական լեզվի պատմություն. (հ. Ա, Եր., 1961). - Գրախոսություն։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայագիտության հսկան (Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ): Սովետական մանկավարժ. - 1965. - № 3. - էջ 62-67:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում: Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1965. - 567 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայերեն լեզուի դասագիրք։ (Սփյուռքահայ դպրոցների միջին և բարձր դասարանների համար): Եր.։ Լույս հրատ. - 1966. - 439 էջ; 2-րդ հրատ. 1968. - 439 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մեծ հայագետը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ: Սովետական մանկավարժ. - 1966. - № 3. - էջ 67-73:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Պատմաբանասիրական հանդես. - ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1966. - № 3. – էջ 274-278: Ա. Մ. Պողոսյանի «Հադրութի բարբառը» (Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ, 1965) գրքի մասին. - Գրախոսություն
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Հ. 5: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1966. - 759 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ճանաչենք, սիրենք, պահպանենք (հայոց լեզվի մասին): Հայրենիքի ձայն. - 1967,19 մարտի, էջ 1:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ճանաչենք, սիրենք, պահպանենք մայրենի մեր լեզուն: Յառաջ. - 1967. - 2 ապրիլի, էջ 5:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Ընդդեմ լեզվական օտարամոլության և մաքրամոլության: Գրական թերթ. - 1967, 17 նոյեմբերի, էջ 3-4: ----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և հայոց լեզվի զարգացումը: Լենինյան ուղիով. - 1967, № 10, էջ 25-33:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Է. Բ.Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն): Խմբ.՝Ս. Գ. Աբրահամյան, Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1967. - 402 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ստեփան Մալխասյանց (ծննդյան 110-ամյակի առթիվ): Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1967. - № 5-6. - էջ 71-77:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Երեք հարց գրողներին, լեզվաբաններին, գրականագետներին, գիտական մանկավարժներին և ուսուցիչներին (Ս. Աբրահամյանի, Ա. Տեր-Գրիգորյանի, Հ. Մախչանյանի և Ա. Վարդանյանի պատասխանները «Հայոցլեզուն և գրականությունը դպրոցում» հանդեսի հարցերին): Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1967. - № 5-6. - էջ 71-79:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Իրականում ինչի՞ մասին է բանավեճը (Ա. Ոսկերչյանի «Լեզվական փոխառության հարցի շուրջ» հոդվածի առթիվ): Գրական թերթ. - 1969, 31 հունվարի, էջ 3-4:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի քերականություն: Եր.։ Լույս հրատ. - 1969. - 438 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան։ Հ.1: Խմբագիրներ՝ Ս. Գ. Աբրահամյան, Վ. Դ. Առաքելյան, Գ. Կ. Գասպարյան, Ե. Գ. Տեր-Մինասյան, Ա. Ս. Հակոբյան, Թ. Ս. Չիլինգարյան։ Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1969. - 601 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի դերբայների և ժամանակների մասին: Լրաբեր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1969. - № 10. - էջ 17-29:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ապահովել տեսականի և գործնականի կապը հայոց լեզվի ուսուցման մեջ: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1969. - № 3-4. - էջ 3-7:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Սովորողների խոսքի զարգացման հիմնական ուղիները (Հանրապետության հայոց լեզվի ուսուցիչների խորհրդակցությունում Ս. Աբրահամյանի զեկուցման շարադրանքը): Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1969. - № 1- 2. - էջ 93-94:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ղեկավարվել գիտական սկզբունքներով (հայերենի տերմինաշինության մասին): Լրաբեր հասարակական գիտությունների. ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1970. - № 12. - էջ 43-48:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզուն սովետական իշխանության տարիներին: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1970. - № 5-6. - էջ 8-15:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Նամակ խմբագրությանը (Վերաբերում է հայոց լեզվի նար ծրագրի մասին մամուլում արտահայտված ապակողմնորոշող դիտողություններին): Սովետական մանկավարժ. - 1970. - № 7. - էջ 79-82:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի նոր ծրագիրը: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1971. - № 2. - էջ 40-47:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Աշակերտի խոսքի զարգացումը: Եր.։ Լույս հրատ. - 1973. - 76 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Բազմավաստակ գիտնականն ու մանկավարժը (Է. Աղայանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Գրական թերթ. - 1973, 13 ապրիլի, էջ 3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում: Խմբագիրներ՝ Ս. Գ. Աբրահամյան, Գ.Գ. Սևակ։ Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1973. - 553 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ներածություն։ - Հայոց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1973. - էջ 5-20:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ. Հ. VI: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱհրատ. - 1973. - 778 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Գ.Բ.Ջահուկյան,Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները: Խմբ.՝ Ս. Գ. Աբրահամյան. - Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1974. - 587 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Խոսենք անաղարտ լեզվով (հարցազրույց Ս. Աբրահամյանի հետ): Պիոներ կանչ. - 1974, 5 մարտի, էջ 3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայոց լեզու։ Հ. 2. Ձևաբանություն: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1974. - 587 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Պառնասյան Ն.
Օհանյան Հ.
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ 2-րդ մաս։ (Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար): Եր.։ Լույս հրատ. - 1975. - 478 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Առաքելյան Վ.
Քոսյան Վ.
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի քերականություն: Եր.։ Լույս հրատ. - 1975. - 440 էջ։ (2-րդ վերանայվ.և լրաց. հրատ.):
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Եղանակավորող բառերը և նրանց ուսուցումը: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1975. - № 4-5. - էջ 10-17:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Համակողմանի մոտեցում խոսքի մշակույթին: Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր։ Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. – 1976:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Եղանակավորող բառերի ուռսուցումը: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1976. - № 1:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ծրագիր. ժամանակակից հայոց լեզու (մանկավարժական ինստիտուտների մանկավարժության և տարրական կրթության մեթոդիկայի ֆակուլտետի համար): Եր. - 1976. - 18 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայոց լեզու։ Հ. 3. Շարահյուսություն: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1976. - 857 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Պառնասյան Ն.
Օհանյան Հ.
Բադիկյան Խ.
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ Բառ և խոսք։ (Ուաումն. ձեռն. միջնակ. դպրոցի VII-VIII դասարանների նախասիրական պարապմունքների համար): Եր.։ Լույս հրատ. - 1978, 1986. - 190 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի նախասիրական պարապմունքների դասընթաց: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1978. - № 6. - էջ 27-35:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայ ժաղավրդական հեքիաթներ. Հ. 7: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1979. - 767 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան. Հ. IV: Գլխ. Խմբ.՝ Ս. Գ. Աբրահամյան, Վ.Դ. Առաքելյան։ - Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1980. - 828 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ականավոր գիտնականը և քաղաքացին (Ակադեմիկոս Էդ. Աղայանի գործունեության մասին): Սովետական դպրոց. - 1980, 14 փետրվարի, էջ 3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մեծանուն գիտնականն ու մանկավարժը (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Սովետական Հայաստան. - 1980, 1 ապրիլի, էջ 4:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի բառակազմական օրինաչափությունների զարգացման միտումները: Պատմաբանասիրական հանդես. ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1981. - № 3. - էջ 32-47:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Ժամանակակից հայերենի ուղղագրության համակարգը և սկզբունքները: Հայոց լեզվիի հարցեր։ Գիտական աշխատությունների թեմատիկ ժողովածու. Խ. Աբովյանի անվ. հայկ. պետ. մանկավարժ. ին-տուտ։ Եր. - 1981. - էջ 3-14:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Ժամանակակից գրական հայերեն: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1981. - 417 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Գիտական ոճը և նրա առանձնահատկությունները: Լրաբեր հասարակական գիտությունների. - 1982. - № 2. - էջ 14-26:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հ.Ա.Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1982. - 360 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Ս. Գ.
Բարելավենք մայրենի լեզվի և գրականության ուսուցումը (Հանգամանալից տեղեկատվություն հայոց լեզվի ու գրականության դասավանդման բարելավման խնդիրներին նվիրված հանրապետական խորհրդակցության վերաբերյալ, զեկուցողներ՝ Ս. Հախումյան, Վ. Պետրոսյան, Ս. Աբրահամյան, Հ. Թամրազյան)։ Սովետական դպրոց. - 1982, - 11 փետրվարի, էջ 2։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Բարձրացնել հայոց լեզվի ուսուցման արդյունավետությունը: Սովետական դպրոց. - 1982, 25 փետրվարի, էջ 3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Խոսքի հետ քերականորեն չկապվող և անկախ գործածվող բառերի, բառակապակցությունների ու նախադասությունների կետադրության և ուղղագրության մասին: Եր. - 1984. - էջ 271-274; 1988. - էջ 326-329։ (Հաստատվել է ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր տերմինաբանական կոմիտեի 1982թ. հունիսի նիստում։ Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու):
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Է. Բ. Աղայան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Պատմաբանասիրական հանդես. ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1983. - № 2-3. - էջ 299-301:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակակից հայերենի տերմինակազմության մի քանի հարցեր: (Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով, Երևան, սեպտեմբերի 21-25, 1982)։ Զեկուցումներ։ - Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1984. - էջ 595-602:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Գծիկի գործածության մասին: Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու։ Եր. - 1984. - էջ 261-264; 1988. - էջ 320-323:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ Շարահյուսություն։ (Դասագիրք միջնակարգ դպրոցի VII-VIII դասարանների համար): Եր.: Լույս հրատ. - 1984. - 328 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ Շարահյուսություն: Եր.։ Լույս հրատ. - 2-րդ հրատ.՝ 1985, 3-րդ հրատ.՝ 1986, 4-րդ հրատ.՝ 1987, 5-րդ հրատ.՝ 1988, 6-րդ հրատ.՝ 1989. - 328 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի շարահյուսության նոր դասագիրք: Սովետական դպրոց. - 1985, 15 հունվարի։ («Սովետական դպրոց» թերթի թղթակցի հարցազրույցը նոր դասագրքի հեղինակ Ս. Աբրահամյանի հետ):
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի շարահյուսության դասընթացը և աշակերտի խոսքի զարգացումը: Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում. - 1985. - № 2:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ավելի մեծ ուշադրություն՝ մայրենիի ուսուցմանը (Հանգամանալից տեղեկատվություն հայոց լեզվի և գրականության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հարցերին նվիրված հանրապետական գիտագործնական համաժողովի վերաբերյալ , զեկուցողներ՝ Ս. Աբրահամյան, Ս. Հովհաննիսյան, Ա. Դանիելյան, Մ. Մինասյան)։ Սովետական դպրոց. – 1986, 23 հոկտեմբերի, էջ 1-2։ Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Լեզու, ոճ, գրող: Գրական թերթ. - 1987, 26 դեկտեմբերի, էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ներկայումը և հայոց լեզվի զարգացման մի քանի հարցեր: Հայերենագիտական միջազգային 2-րդ գիտաժողով։ Զեկուցումների թեզիսներ։ Եր. - 1987. - էջ 5:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ենթական և նրա ուսուցումը: Սովետական դպրոց. - 1987, 11 հունիսի, էջ 4:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Լեզվի և ոճի հարցեր։ 10: Խմբ.՝ Ս. Գ. Աբրահամյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ։ Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1987. - 317 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արգասավոր տարիներ (Պրոֆեսոր Աշոտ Տեր-Գրիգորյան): Եր.։ Լույս հրատ. - 1987. - էջ 3-12։ (Կենսամատենագիտության ներածական հոդված):
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի կանոնարկման համակարգի ու ելակետային սկզբունքների մասին: Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր. ՀՍՍՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի լեզվի ինստիտուտ։ - Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1988. - էջ 5-19:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Պատմության դասերը։ - Երեկոյան Երևան, 1988. - 5 նոյեմբերի, էջ 3: Բ. Ուլուբաբյան, Զրուցարան։ Ծաղկաքաղ հայոց պատմության,Ա։ Եր.։ Արևիկ. - 1987. - 407 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Դպրոցին նվիրված կյանք: Սովետական դպրոց. - 1988, 17 նոյեմբերի։ [Ա. Ե. Տեր-Գրիգորյանի կյանքի ու գործունեության մասին]:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մայրենի լեզուն և ուսուցիչը: Սովետական մանկավարժ. - 1988. - № 10:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ամուր կապված մնանք մեր մայր հողին: Սովետական Ղարաբաղ. - 1988. - 28 նոյեմբերի, էջ 3-4:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հաղթահարել աշակերտի խոսքի բարբառայնությունը: Սովետական մանկավարժ. - 1988. - № 12:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մայրենի լեզուն և ուսուցիչը: Խորհրդային մանկավարժ հանդես. - 1988. - Հ. 3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հաղթահարել աշակերտի խոսքի բարբառայնությունը: Խորհրդային մանկավարժ հանդես. - 1988. - Հ. 12:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանուն մայրենի լեզվի և նրա ուսուցման: Գրական թերթ. - 1989, 10 մարտի, էջ 1-2:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Դու էլ անցար, իսկ մենք կանք ու կլինենք (Խոհագրություն 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի և նոր տրեմուտի կապակցությամբ): Սովետական դպրոց. - 1989, 1 հունվարի, էջ 2:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի կանոնարկման համակարգի ու ելակետային սկզբունքների մասին: ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստ. «Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր». - 1989. - Պրակ 3:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Ոգեղեն սնունդ: Արցախ. - 1989. - № 1. - էջ 18:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Չոտնահարել լրագրողի և լրագրի տարրական իրավունքները (Սովետական Ղարաբաղ թերթի և նրա խմբագրակազմի նկատմամբ կիրառվող հալածանքների դեմ): Գրական թերթ. - 1990, 2 փետրվարի, էջ 1:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի Նախագահությանը (Հայաստանաբնակ մի խումբ արցախցիների / Ս. Աբրահամյանի, Հ. Աբրահամյանի, Ս. Ավագյանի, Ս. Արզումանյանի, Ն. Մովսիսյանի, Վ. Մուրադյանի, Վ. Խաչոյանի, Ս. Մելքումյանի, Ս. Սուլեյմանյանի, Ռ. Դալլաքյանի Լ. Թելյանի, Լ. Հովհաննիսյանի/ առաջարկությունները Արցախի հիմնահարցի լուծման և իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ: Խորհրդային Ղարաբաղ. - 1990, 13 դեկտեմբերի, էջ 2:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու. շարահյուսություն: Եր.։ Լույս հրատ. - 1991։ 7-րդ բարեփոխ. հրատ., 303 էջ։ Նույնը՝ 1993, 1997:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հավաքական ուժը՝ գոյատևման պայման (Հայ ազգային շարժման նորագույն փուլի երրորդ տարեդարձի առթիվ)։ Գրական թերթ. - 1991, 22 փետրվարի, էջ 1-2։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ռ. Խ. Մկրտչյան, Ժամանակակից հայերենի ձևաբանական ոճաբանություն։ Խմբ.՝ Ս. Գ. Աբրահամյան. – Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. – 1992. – 342 էջ։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանրակրթական դպրոցի հայոց լեզվի ծրագրի և դասընթացի հիմնական սկզբունքները։ Մայրենի. – 1993. – Հ. 4-5-6. – էջ 3-6։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մեր լեզուն և մենք։ Գրական թերթ. - 1993, 2 ապրիլի, էջ 2-3։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի դպրոցական ծրագրերի և դասագրքերի ստեղծման սկզբոնքները: Մայրենի. - 1993. - Հ. 1-2.:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանրակրթական դպրոցի հայոց լեզվի ծրագիր։ Բացատրագիր, 7-րդ դասարան, 8-րդ դասարան։ Հայոց լեզու։ Ծրագրեր հանրակրթական դպրթցի 4-10-րդ դասարանների համար։ 4-8-րդ դասարանների ծրագրերի գիտ. Ղեկ. Ս. Գ. Աբրահամյան։ ՀՀ Լուսավորության նախարարություն։ Եր. – 1994, 1997.– էջ1-7, 15-23։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի զարգացման նորագույն փուլի բնորոշ գծերը։ Թեզիսներ Հր. Աճառյանի գիտական գործունեությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների։ - ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ին-տ, Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան, Գիտությունների միջազգային «Արարատ» ակադեմիա։ Եր. – 1994. – էջ 14։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ս. Ն. Սարինյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ)։ Պատմաբանասիրական հանդես. ՀՀ ԳԱԱ. – 1995. - № 1. - էջ 255-256:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Գիտական, արդիական և մատչելի (Հայերենի ուղղագրության մասին)։ Գրական թերթ. - 1996, 24 դեկտեմբերի, էջ 1, 4-5։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Երդում... (Հայոց լեզվի նվաճումների պահպանման ու զարգացման խնդիրների մասին)։ Գիտություն (թերթ). - 1996, 11-23 ապրիլի, էջ 2, 4։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Եղիցի լույս։ (Խոհագրություն Արցախի ներկայի և ապագայի վերաբերյալ)։ Ստեփանակերտ։ Եղիցի լույս. – 1996. – Հ. 1-2. – էջ 2։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների հայոց լեզվի ծրագրի և դասընթացի հայեցակարգ։ Հայոց լեզվի ծրագիր։ Հանրակրթական տարրական դասարաններ. գիտ. ղեկ. Ս. Աբրահամյան։ Եր.։ Բարձրագույն դպրոց. – 1997. – էջ 3-6։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ի պաշտպանություն հայերենի արդի ուղղագրության։ Հեղինակներ՝ Գ. Ջահուկյան, Ս. Աբրահամյան, Վ. Առաքելյան, Լ. Եզեկյան, Հ. Բարսեղյան, Ա. Մարության, Տ. Ավետիսյան, Ս. Մելքոնյան։ Հայաստանի Հանրապետություն. - 1997, 5 հուլիսի, էջ 5։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արդի հայերենի զարգացման մի քանի խնդիրների մասին։ Պատմաբանասիրական հանդես. ՀՀ ԳԱԱ հրատ. – 1997. - № 1. – էջ 81-92։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Միասնական ուղղագրություն. տեսակետներ, բախումներ, լուծումներ (Հարցազրույց կլոր սեղանի շուրջ «Գարուն» հանդեսի խմբագրությունում. Մասնակիցներ՝ Գևորգ Ջահուկյան, Էդվարդ Ջրբաշյան, Սերգեյ Աբրահամյան, Սիլվա Կապուտիկյան, Հովհաննես Բարսեղյան, Աշոտ Մարության, Լ. Կարապետյան, Ռուբեն Թարումյան, Գևորգ Տեր-Վարդանյան, Հովհաննես Զաքարյան, Վալերի Միրզոյան)։ Գարուն. – 1997. – № 8. – էջ 34-50։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Լեզվի վրա մարդու ներգործության պրոբլեմի շուրջ։ Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում (տեսական հիմունքներ և գործնական կիրառում)։ Զեկուցումների թեզիսներ։ Եր. – 1997. – էջ 6։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մեծ ճանապարհի խոնարհ ծառը (Բ. Ջանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)։ Հայաստան. - 1997, 18 հոկտեմբերի։
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Դալլաքյան Ռ.
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Իմ գործը մտքի և սրտի համերաշխ համագործակցության արդյունք է (Հարցազրույց Ս. Գ. Աբրահամյանի հետ)։ Առաքյալ. – 1997. – № 3. – էջ 3-4։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ Շարահյուսություն, կետադրություն։ (Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք): Եր.։ Լույս հրատ. -1998. - 160 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ Շարահյուսություն, խոսք, կետադրություն։ (Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի դասագիրք): Եր.։ Լույս հրատ. - 1998. - 191 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայերենի այբուբենի մերօրյա խնդիրները։ Պատմաբանասիրական հանդես. ՀՀ ԳԱԱ հրատ. – 1998.– № 3. – էջ 27-34։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի. Միասնությունը՝ ազգի գոյատևման ու զարգացման երաշխիք։ Թեզիսներ Ղարաբաղի ազատագրական պայքարի 10-ամյակին նվիրված գիտաժողովի. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան։ Եր. – 1998. – էջ 9-10։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Պահանջվում է ... լրջություն և արհեստավարժություն (Հայերենի այբուբենի մասին)։ Հայաստան. - 1998. – 18 հունիսի, էջ 3։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանուն հայոց այբուբենի և լեզվի շահերի։ Գիտություն (թերթ). - 1998, 1-15 հուլիսի, էջ 1-2։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանուն ազգային միասնության և ուժեղ պետականության։ Հայոց աշխարհ. - 1998, 13 մարտի, էջ 8։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ազգային համախմբվածության ուժը։ Կամք հայրենյաց. – 1998. – № 2. – էջ 2-3։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ժամանակի հրամայականը (Հարցազրույց ակադեմիկոսներ Վ. Բարխուդարյանի, Գ. Սարգսյանի, Գ. Բրուտյանի և Ս. Աբրահամյանի հետ)։ Ազգ. - 1998, 10 ապրիլի։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մայրենի լեզունբանաստեղծական ներշնչանքի սահման չունի (Գրքի ներածական խոսքը)։ Գ. Գաբրիելյան, Ուրախ հայերեն։ Եր. – 1999. – էջ 3-9։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումը արևելահայերենի այբուբենի և գրանշանների համապարփակ հավաքածուի մասին»։ Ընդունվել է հայերենի բարձրագույն խորհրդի 1998թ. նոյեմբերի նիստում և հաստատվել լեզվի պետական տեսչության պետի հրամանով 1999թ. փետրվարին։ Հայաստան. - 1999, 3 ապրիլի, էջ 3։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Արևելահայերենի այբուբենի և գրանշանների համապարփակ հավաքածուն (Հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշման մեկնաբանություն)։ Հայաստան. - 1999, 3 ապրիլի, էջ 3։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Որտեղ էիր, մարդ Աստծո (Հարցազրույց Ս. Աբրահամյանի հետ)։ Կանչ. - 1999, 15 սեպտեմբերի, էջ 7։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի կետադրություն։ Ուսումնական ձեռնարկ: Եր.։ Մեղապարտ. - 1992. - 42 էջ։ Հայերենի կետադրություն։ Նախորդի վերանայված և լրացված հրատ.։ Եր.։ Լույս հրատ. - 1999. - 64 էջ։ (ՀՀ բարձրագույն կրթ. և գիտ. նախար.):
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մեր լեզուն և մեր դպրոցը: Եր.։ Անանիա Շիրակացու համալս. հրատ. - 2001. - 40 էջ:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Մենք, մեր լեզուն և մեր դպրոցը։ Երկրապահ. - 2001, հուլիս-օգոստոս, № 21-27։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզվի ուղղագրությունը. Դասական, թե արդիական։ Երկիր. - 2001, 17 մարտի, էջ 4։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ներակայումը և հայոց լեզվի զարգացման մի քանի հարցեր. - Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների. - 2002. - № 10. - էջ 17-29:
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ազգային լեզուն և դպրոցը՝ ազգի գոյատևման և զարգացման պայման։ Գրական թերթ. - 2002, 20 մարտի, էջ 6։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանուն լեզվական և կրթական ազգային քաղքականության։ Գրական թերթ. - 2002, 12 ապրիլի, էջ 1, 9։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հանուն լեզվական և կրթական ազգային քաղքականության։ Հայաստանի Հանրապետություն. - 2002, 16 ապրիլի, էջ 5։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Ապահովենք գիտության առաջնային դերը հայոց լեզվի ուսուցման` նրա գործառույթի այլ ոլորտներում։ Գիտություն. - 2002, մայիս, № 4։
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայերենի կետադրություն: Եր.: Լույս հրատ. - 2002. - 71 էջ։ (Վերանայված և լրացված հրատարակություն):
----------------------------------------
Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի.
Հայոց լեզու։ Շարահյուսություն։ (Բուհական ձեռնարկ): Եր.։ Լույս հրատ. - 2004. - 288 էջ:
----------------------------------------