Cover Image
close this bookԱռաքելյան Բաբկեն Նիկոլայի (1912-2004)
close this folderՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
View the documentԲ. Ն. Առաքելյանի աշխատությունների մատենագիտություն
View the documentԳրականություն Բ. Ն. Առաքելյանի կյանքի և գործունեության մասին

Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
"Կօշիկը" որպես սոցիալական տերմին: Տեղեկագիր / ՍՍՀՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալ. - 1940. - № 3. - էջ 75-79:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Նյութեր Դվին քաղաքի պեղումներից: Խորհրդային արվեստ. - 1940. - № 4. - էջ 47-55:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ժամանակագրական դիտողություններ: Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի. - 1941. -№ 1. - էջ 61-73:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայաստանը արաբական տիրապետության առաջին շրջանում և հայերի պայքարն անկախության համար: Գիտ. ժողովածու` նվիրված Հայաստանում սովետ. իշխանութ. հաստատման 20-ամյակին: Եր. - 1941. - էջ 65-105:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայերի ապստամբությունը արաբական լծի դեմ 703 թվին: Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի. - 1941. - № 5-6. – էջ 55-62:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկ-Օրիոն: Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալի. - 1941. - № 8. - էջ 29-36:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1945. - № 1-2. - էջ 133-146: Հայ ժողովրդի պատմություն. Մ. 1. Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը /Բ. Հարությունյան, Խ. Սամուելյան, Հ. Հարությունյան, Ս. Պողոսյան: Խմբ. Մ. Ներսիսյան, Կ. Ղաֆադարյան: Եր.: Արմֆանի հրատ. - 1943. - 271 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Շահագործման մի ձևի մասին հին Հայաստանում: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ Հաս. գիտ. - 1946. - № 10. - էջ 61-64:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Առաջաբան - Լեո. "Հայոց պատմություն" գրքում: Եր. - 1947. - Հ. 2. - էջ 5-20:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Լեո. Հայոց պատմություն. Հ. 2: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1947. – XX, 764 էջ. - (ՀՍՍՌ ԳԱ պատմ. ին-տ):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ներսիսյան Մ. Գ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Միգրացիոն տեսությունը և հայ ժողովրդի առաջացման հարցը: Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1948. - 48 էջ:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմության մի քանի հարցերի քննարկումը Ն. Մառի աշխատություններում: Ն. Մառի անվան կաբինետի աշխատ. / Երևանի պետ համալս. - 1948. - № 3. - էջ 73-102:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մառը և կովկասագիտության գիտական հիմունքների մշակումը: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1948. - № 3. - էջ 27-47:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Պրոֆ. Ա. Ղարիբյանի "Սովետական հայագիտության հիմունքները" զեկուցման առթիվ: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1948. - № 2. - էջ 89-91:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական ՍՍՌ և Վրացական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիաների հասարակական գիտությունների բաժանմունքների միացյալ գիտական սեսիան: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1948. - № 7. - էջ 85-98:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1948. - № 2. - էջ 70-88: Տոկարսկի Ն.Մ. Հին Հայաստանի ճարտարապետությունը: Եր. - 1946. - 382 էջ. – Գրախոսություն:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հարությունյան Վ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական պատկերաքանդակները IV-VII դարերում: Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1949. - 128 էջ, 21 թ. նկ. - (ՀՍՍՌ ԳԱ արվեստի պատմության և տեսության սեկտոր):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններից: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան։ Կազմեց` Լ.Ս. Խաչիկյան։ Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1950. - 757 էջ:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հարությունյան Վ.Մ. Դվինի V-VII դդ. ճարտարապետական հուշարձանները: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան։ Եր.: Հայպետհրատ. - 1950. - 122 էջ:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Раскопки крепости Гарни: Вестник АН СССР. - 1950. - № 10. - С. 74-76.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Пиотровский Б.Б. Кармир-блур. 1. Результаты работ археол. экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1939-1949 годов: Ред.: Б. Н. Аракелян: Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1950. - 100 с.- 16 л. ил. - (Археол. раскопки в Армении; № 1 / АН АрмССР).
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն. Մ. 1: Եր.: Հայպետհրատ. - 1951. - 347 էջ. - (ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ին-տ): Նույնը ռուս. լեզվ.:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Պիատրովսկի Բ. Բ.
Հասրաթյան Մ. Ս.
Երեմյան Տ. Ս.
Միքայելյան Գ. Գ.
Հովհաննիսյան Ա. Ռ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Դիտողություններ վիշապաքաղ Վահագնի մասին: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ . Հաս. գիտ. - 1951. - № 2. - էջ 75-81:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտության խնդիրները Ի.Վ. Ստալինի լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1951. - № 6. - էջ 53-60:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտի Գառնիի հնագիտական էքսպեդիցիայի 1950 թ. աշխատանքները: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1951. - № 3. - էջ 55-62:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն. Մ. 1 / Բ.Բ. Պիոտրովսկի, Ս.Տ. Երեմյան ե ուրիշներ: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան, Ա. Ռ. Հովհաննիսյան։ Եր.: Հայպետհրատ. - 1951. - 347 էջ. - (ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ին-տ):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հովհաննիսյան Ա. Ռ.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Гарни. [Вып.] 1. Результаты работ археологической экспедиции Ин-та истории АН Армянской ССР. - 1949-1950 гг: Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1951. - 91 с., 18 л. ил. - (Археол. раскопки в Армении; № 3 / АН АрмССР).
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Археологические открытия в Армении: Вестник древней истории. - 1951. -№ 1. - С. 265-267.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Раскопки крепости Гарни: (Основные результаты работ Гарнийской археологической экспедиции Института истории АН АрмССР в 1949-1950 гг.): Вестник древней истории. - 1951. - № 4. - С. 101-114.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Առաջաբան: - "Հին հայկական մանրանկարչություն" գրքում: Եր. - 1952. - էջ 1-2:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին հայկական մանրանկարչություն / Մանրանկ. ընտր., ներած. հոդվածը և նկ. բացատր. Լ.Ա. Դուրնովոյի: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան - Եր.: Հայպետհրատ. - 1952. - [51] էջ, 60 թ. նկ.։ Տեքստը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Դրամբյան Ռ. Գ.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 2. Результаты работ археол. экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа 1949-1950 гг.: Ред.: Б.Н. Аракелян. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1952. - 88 с., 24 л. ил. - (Археол. раскопки в Армении. - № 2 / АН АрмССР).
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Предисловие. - В. кн.: Древнеармянская миниатюра: Ер. - 1952. - С. 23-24.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Значение раскопок в Гарни для изучения культуры древней Армении: Вестник древней истории. - 1953. - № 3. - С. 151-159:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Գառնիի պեղումների մի քանի արդյունքները և նրանց նշանակությունը: Գրական թերթ. - 1954. - 30 հունվարի:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
О новооткрытой мозаике в Гарни: Известия / АН АрмССР. Обществ. науки. - 1954. - № 7. - С 111-118.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Գառնիի պեղումները: Սովետական գրականություն և արվեստ. - 1955. - № 2. - էջ 133-143:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Общественно-политическая и философская мысль в Армении: В кн.: Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР. - М. - 1955. - Т. 1. - С. 68-81.
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Момджян Х. Н.
Хачикян Л. С.
Чалоян В. К.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն. Մ. 1: Ձեռնարկ միջն. դպր. համար: Եր.: Հայպետուսմանկհրատ. - 1956. - 424 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Երեմյան Ս. Տ.
Հասրաթյան Մ. Ս.
Միքայելյան Գ. Գ.
Հովհաննիսյան Ա. Ռ.
Պիատրովսկի Բ. Բ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը XI-XIII դարերում և վերածնության հարցը: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1956. - № 5. - էջ 81-117:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն. Մ. 1։ Ձեռնարկ միջն. դպ.ր համար /Ս.Տ. Երեմյան, Մ.Ս. Հասրաթյան, և ուրիշ./: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: Հայպետուսմանկհրատ. - 1956. - 424 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հասրաթյան Մ. Ս.
Երեմյան Ս. Տ.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Мозаика из Гарни: Вестник древней истории. - 1956. - № 1. - С. 143-156, 6 л. ил.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Развитие ремесел и товарного производства в Армении в IX-XIII веках: Советская археология. - 1956. - Т. 26. - С. 118-152.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հովսեփ Օրբելի: (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1957. - № 3. - էջ 3-7 [Անստորագիր]:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ղաֆադարյան Կ.Գ. Սանահինի վանքը և նրա արձանագրությունները: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. Եր. : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1957. - 209 էջ. - (ՀԱԱՌ ԳԱ, Հայաստանի պետ. պատմության թանգարան):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Гарни. [Вып.] 2. Результаты работ Гарнийской археологической экспедиции 1951-1955 гг. (Античный период): Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1957. - 93 с., 16 л. ил. - (Археол. раскопки в Армении. - № 7 / АН АрмССР., Ин-т истории).
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Значение Гарни в изучении культуры древней Армении: В кн.: Труды объединенной научной сессии Академии наук СССР и академий наук закавказских республик по общественным наукам (29 марта- 2 апр. 1954 г.). - Баку. - 1957. - С. 332-340.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Краткая характеристика научно-педагогической и общественной деятельности: В кн.: Иосиф Абгарович Орбели: [Биобиблиогр.] / Сост.: Н.С. Власян, А.С. Манасерян, М.А. Бартикян. - Ер. - 19557. - С. 9-34.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում IX-XIII դարերում: 2 հատորով: Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - Հ. 1. - 1958. - 376 էջ, 76 թ. նկ., 1թ. քարտեզ. - (ՀՍՍՌ ԳԱ պատմ. ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայաստանի միջնադարյան քաղաքների բնակչության սոցիալական կազմը: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1958. - № 2. - էջ 39-66:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Կազմերի զարդարման արվեստը միջնադարյան Հայաստանում: Բանբեր Մատենադարանի. - 1958. - № 4. - էջ 182-203:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ապրանքային արտադրության և արհեստագործության տեխնիկայի զարգացումը Հայաստանում IX-XIII դարերում: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1959. - № 2-3. - էջ 97-107:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Мозаичный пол в крепости Гарни: Klio. (Beiträge zur alten Geschichte). - Berlin. - 1959. - Bd. 37. - S. 232-240, 2 Bl. Ll:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին Հայաստանի նյութական մշակույթի հիմնական գծերը: Տեղեկագիր / ՀՍՍՌ ԳԱ . Հաս. գիտ. - 1960. - № 7-8. - էջ 81-98:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտական պեղումները Հայաստանում 1959 թվականին: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1960. - № 2. - էջ 220-224:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1960. - № 1. - էջ 236-248: Հովհաննիսյան Ա. Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության. Գիրք 1: Եր. - 1957. - 523 էջ. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Դիվան հայ վիմագրության. Պր. 2. Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ / Կազմեց` Ս.Գ. Բարխուդարյանը: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1960. - 142 էջ, 41 թ. նկ.:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Քաղաքային վարչությունը և ինքնավարությունը միջնադարյան Հայաստանում: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1961. - № 3-4. - էջ 58-81:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էքսպեդիցիոն աշխատանքները 1960 թվականին: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1961. - № 3-4. - էջ 357-361: [Ստորագր. Բ.Ն.]:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Археологические работы в Армении: Вестник АН СССР. - 1961. - № 1. - С. 72-76.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Գառնի. [Պր.] 3. 1949-1956 թթ. պեղումների արդյունքները: (Միջին դարեր): Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1962. - 123 էջ, 6 թ. նկ. - (Հնագիտական պեղումները Հայաստանում. № 10 /ՀՍՍՌ ԳԱ Հնագիտ. և ազգագր. ին-տ):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Կարախանյան Գ. Հ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ականավոր գիտնականը և քաղաքացին: (Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 75-ամյակի առթիվ): Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1962. - № 2. - էջ 73-80:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին Հայաստանի նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը: Պատմա-բանասիրական հանդես: / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1963. - № 2. - էջ 285-298:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Орбли И.А. Избранные труды: Ред.: Б.Н. Аракелян. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1963. - XXII, 684 с.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Խաղողի վերամշակումը միջնադարյան Հայաստանում: "Նյութեր Հայաստանի գյուղատնտեսության և գյուղացիության պատմության" գրքում: Եր. - 1964. - Հ. 1. - էջ 147-170:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Քաղաքները և արհեստերը Հայաստանում IX-XIII դարերում: 2 հատորով: Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - Հ. 2. - 1964. - 320 էջ, 60 թ. նկ. - (ՀՍՍՌ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտական պեղումները Հայաստանում 1963 թվականին: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1964. - № 1. - էջ 283-288:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մարդաբանական և ազգագրական գիտությունների միջազգային VII կոնգրեսը [Մոսկվայում]: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1964. - № 3. - էջ 251-255: [Ստորագր. Բ.Ա.]. - Լրատու:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ակնարկներ հայ արվեստի պատմության: [Հ.] 2. Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության / Ա. Ա. Սահինյան, Կ.Լ. Հովհաննիսյան, Ս.Խ. Մնացականյան և ուրիշ.: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան։ Եր. - 1964. - 326 էջ, 88 թ. նկ. - (ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ազգագրագետների և մարդաբանների միջազգային համաժողովը [Մոսկվայում]: Տեղեկագիր / ՀՍՍՀ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1964. - № 9. - էջ 96-101:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Վարդումյան Դ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Նիկողայոս Մառ: (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ): Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՌ ԳԱ. -1965. - № 1. - էջ 125-136:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Որտե՞ղ են գտնվել Երվանդաշատ և Երվանդակերտ քաղաքները: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1965. -№ 3. - էջ 83-94:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին հայկական մշակույթը VI-I դդ. մ.թ.ա.: Հայրենիքի ձայն. - 1966. - 14 օգոստ. - էջ 4-6:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մեր նախնիների տեխնիկան: Գիտություն և տեխնիկա. - 1966. - № 6. - էջ 1-6:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Урартская клинообразная надпись из Гарни: Историко-филологический журнал / АН АрмССР. - 1966. - № 2. - С. 290-293.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Լատիներեն արձանագրություններ Արտաշատ մայրաքաղաքից: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ . - 1967. - № 4. - էջ 302-311, 2 թ. նկ.:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական արվեստի առավել բնորոշ մի գծի մասին: Սովետական արվեստ. - 1967. - № 8. - էջ 39-42:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Բացվեց 2000-ամյա գաղտնիքը [Արտաշատում գտնված լատիներեն արձանագրությունների մասին]: Հայրենիքի ձայն. - 1967. - 9 օգոստ. - էջ 4-7:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Путеводитель экскурсии международного симпозиума по истории геологии: Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1967. - 98 с., 1 л. карт. - (АН АрмССР. Ин-т геологических наук).
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Малхасян Э. Г.
Мкртчян К. А.
Паффенгольц К. Н.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Археологические изучение Армении за годы советской власти: Советская археология. - 1967. - № 4. - С. 26-47.
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Мартиросян А. А.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Историко - филологический журнал / АН АрмССР. - 1967. -№ 2-3. - С. 328-332: Ашурбейли С.Б. Очерк истории средневекого Баку (VIII- начало XIX вв.). - Баку.: Изд-во АН АзССР. -1964. - 336 с. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ն. Մառը` կովկասագետ-հնագետ: "Մառը և հայագիտության հարցերը" գրքում. - Եր. - 1968. - էջ 15-27:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայերեն 7000 արձանագրություն: Հայրենիքի ձայն. - 1968. - 5 հունիսի. - էջ 6:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մառը և հայագիտության հարցերը: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր. : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1968. - 306 էջ. - (ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ին-տ):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Երեմյան Ս. Տ.
Մուրադյան Պ. Մ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ուղեցույց Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի / Կազմեցին` Մ. Խոնդկարյանը, Ս. Ամիրյանը, Ջ. Հովհաննիսյանը: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր. - 1968. - 48 էջ, 21 թ. նկ. - (Հայաստանի պատմ. պետ. թանգարան):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Археология, этнография и фольклор: В. кн.: Академия наук Армянской ССР за 25 лет. - Ер. - 1968. - С. 432-440.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Изучение древних и средневековых памятников Армении: В кн.: Археологические открытия 1967 года. - М. - 1968. - С. 313-315.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Марр Н.Я. Ереруйская базилика: Армянский храм V-VI вв. в окрестностях Ани: Ред.: Б. Н. Аракелян: Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1968. - 38 с., 10 л. ил. - (АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии):
----------------------------------------
Arakelyan, Babken Nikolayi.
Excavations at Garni, 1949-1950. - In: Contribution to the archaeology of Armenia: Cambridge, Massachusetts, USA. - 1968. - P. 13-198.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին Հայաստանի ապակին (I-IV դդ): Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ. - հրատ. - 1969. - 69 էջ, 34 թ. նկ. - (Հայաստանի հնագիտ. հուշարձաններ. [Հ.]3. Հին Հայաստանի հուշարձաններ, պր. 1 / ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտ. և ազգագր. ին-տ):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Տիրացյան Գ. Ա.
Խաչատրյան Ժ. Դ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Քանդակագործությունը հին Հայաստանում (VI դ. մ.թ.ա. - III դ. մ.թ.): Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1969. -№ 1. - էջ 43-68:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Օրենք կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության մասին: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1969. - № 3. - էջ 280-282:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Առաքելյան Բ.Ն., Տիրացյան Գ.Ա., Խաչատրյան Ժ.Դ. Հին Հայաստանի ապակին (I-IV դդ.): Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1969. - 69 էջ, 34 թ. նկ. - (Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները. [Հ.] 3. Հին դարաշրջանի հուշարձաններ. պր. 1 / ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտութ. և ազգագր. ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Խանզադյան Է.Վ. Գառնի. [Պր.] 4. Պեղումների արդյունքները 1949-1966 թթ. (Վաղ բրոնզից մինչև ուրարտական շրջանը ներառյալ): Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ. - 1969. - 190 էջ, 39 թ. նկ. - (Հնագիտական պեղումները Հայաստանում. - № 12 / ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտական և ազգագր. ին-տ:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մարտիրոսյան Հ.Ա. Ուշբրոնզեդարյան բնակավայրեր և դամբարանադաշտեր: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1969. - 70 էջ, 31 թ. նկ., 3 թ. աղյուսակ. - (Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները. [Հ.] 2. Բրոնզեդարյան հուշարձաններ, պր. 2 / ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտ. և ազգագր. ին-տ ):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
О некоторых вопросах истории армянской архитектуры: (По поводу книги Г.Н. Чубанашвили "Разыскания по армянской архитектуре"): Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1969. - 135 с. - (АН АрмССР. - Ин-т искусств).
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Арутюнян В. М.
Мнацаканян С. Х.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
О некоторых результатах археологического изучения древнего Армавира: Ист-филол. журнал / АН АрмССР. - 1969. - № 4. - С. 157- 174.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Արևելքում արևմտյան և բյուզանդական եկեղեցիների քարոզիչների միսիոներական գործունեության շուրջը: (Ֆ. Դվորնիկի զեկուցման առթիվ): Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1970. - № 10. - էջ 106-107:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1970. - № 11. - էջ 108-120:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Քալանթարյան Ա. Ա. Դվինի նյութական մշակույթը IV-VIII դդ.: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1970. - 64 էջ. - 21 թ. նկ. - (Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները. [Հ.] 5. Միջնադարյան հուշարձաններ, պր. 1 /ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտ. և ազգագր ին-տ):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
История применения камня и его значение в экономике и культуре армянского народа: В кн.: История геологии. - Ер. - 1970. - С. 173-183.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական մշակույթը հելլենիստական դարաշրջանում (Հելլենիստական դարաշրջանի մշակույթի բնույթն ու զարգացման փուլերը: Քանդակագործություն: Մոնումենտալ գեղանկարչություն: Կիրառական արվեստներ): "Հայ ժողովրդի պատմություն [8 հատորով]" գրքում: - Եր. - 1971. - Հ. 1. - էջ 847-849, 869-890:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հոգևոր մշակույթ: (Հին հայ վիպական շարքը: Հին հայկական պաշտամունքը և կրոնը): "Հայ ժողովրդի պատմություն [8 հատորով]" գրքում. - Եր.- 1971. - Հ. 1. - էջ 891-906:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական պետականության վերականգնումը IX դարի վերջերին: Պատմաբանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1971. - № 4. - էջ 27-40:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական խճանկարները IV-VII դարերում: Հայրենիքի ձայն. - 1971. - 4 օգոստ. - էջ 4-5:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մարտիրոսյան Հ.Ա., Իսրաելյան Հ.Ռ. Գեղամա լեռների ժայռապատկերները: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1971. - 66 էջ. - 77 թ. նկ. - (Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները. 6. Ժայռապատկերներ, պր. 2 / ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ին-տ):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Армянская мозаика IV-VII вв.: Вестник обществ. наук. / АН АрмССР. - 1971. - № 3. - С. 17-25.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Искусство древней Армении: В кн.: История искусства народов СССР. - М. - 1971. - Т. 1. - Искусство первобытного общества и дрревнейших государств на територии СССР. - С. 205-218.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Клад серебряных изделий из Эребуни: Советская археология. - 1971. - № 1. - С. 143-158.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Латинские надписи из столицы древней Армении - Арташата: Вестник древней истории. - 1971. - № 4. - С. 114-118, 1 л. ил.
----------------------------------------
Arakelyan, Babken Nikolayi.
Alcuni risultati della ricercaarcheologica ad Armavir: In: Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. - Roma. - 1971. - P. 41-55, 4f. tabl.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Раскопки столицы древней Армении Арташата: В кн.: Археологические открытия 1971 года. - М. - 1972. - С. 494-495.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Кипшидзе Д.А. Пещеры Ани: (Материалы XIV Анийской археологической кампании 1915 года / Обработка материалов, чертежи, предисл. и коммент. Н.М. Токарского): Ер.: Изд-во АН АрмССР, (Ин-т археологии и этнографии).
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտություն: "Գիտությունը Հայաստանում 50 տարում" գրքում. - Եր. - 1973. - էջ 51-65:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Искусство Армении: В кн.: История искусства народов СССР. - М. - 1973. - Т. 2. Искусство IV-XIII веков. - С. 95-172.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտական պեղումները Հայաստանում: Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1974. - № 6. - էջ 17-27:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Основные результаты раскопок Арташата в 1970-1973 годах: Ист.-филол. журнал / АН АрмССР. - 1974. - № 4. - С. 44-60.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին Արտաշատ: Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1975. - 49 էջ, 13 թ. նկ.:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ղաֆադարյան Կ.Գ. Երևան: Միջնադարյան հուշարձանները և վիմական արձանագրությունները: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1975. - 250 էջ, նկ. - (ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ակնարկներ Հին Հայաստանի արվեստի պատմության (մ.թ.ա. VI դ. - մ.թ. III դ): Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1976. - 124 էջ, 79 թ. նկ. - (ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտ. և ազգագր. ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն [8 հատորով]. Հ. 3. Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանում. IX դարի կեսից մինչև XIV դ. կեսերը: Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1976. - 1031 էջ:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Կարո Ղաֆադարյան: Պատմաբանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1976. - № 4. - էջ 249-250. - Մահախոսական:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1976. - № 5. -էջ 112-115: Մխիթար Գոշ. Գիրք դատաստանի / Աշխատասիր. Խոսրով Թորոսյանի. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1975. - 128 էջ հայկ. էջագր., 642 էջ . - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Պետական, համաժողովրդական գործ: ["Պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման մասին" օրենքի նախագծի քննարկում]: Սովետական Հայաստան. - 1976. - 8 օգոստոսի:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն [8 հատորով]. Հ. 3. Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանում. IX դարի կեսից մինչև XIV դ. կեսերը: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1976. - 1031 էջ. - (ՀՍՍՀ ԳԱ պատմության ին-տ):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Բաբայան Լ. Հ.
Մնացականյան Ա. Շ.
Տեր-Ղևոնդյան Ա. Ն.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Очерки по истории искусства древней Армении (VI в. до н. э. - III в. н. э.): Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1976. - 124 с., 79 л. ил. (АН АрмССР. Ин-т археологии и этнографии):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Приглашение в тайну: [Беседа об археологических исследованиях в Армении. Записал А. Овнатан]: Литературная Армения. - 1976. - № 8. - С. 63-69.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Хачатрян Ж.Д. Гарни. 5. Античный некрополь: (Результаты раскопок 1956-1972 гг.): Ред.: Б. Н. Аракелян. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1976. - 164 с. - (Археол. раскопки в Армении. - № 15 / АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии).
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի: (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ): Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1977. - № 1. - էջ 19-30:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Մեծանուն գիտնականը: (Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 90-ամյակը): Հայրենիքի ձայն. - 1977. - մարտ. - էջ 4-5:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Археологические исследования в Советской Армении: Вестник АН СССР. - 1977. - № 10. - С. 97-111.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Сокровища Арташата: Техника молодежи. - 1977. - № 2. - С. 46-47.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Тер-Гевондян А.Н. Армения и Арабский халифат: Ред.: Б.Н. Аракелян. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1977. - 322 с. - (АН АрмССР, Ин-т истории).
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Античный этап развития армянского искусства: [Доклад на II междунар. симпозиуме по арм. искусству]: Ер.: 1978. - 12 с. - (АН АрмССР. Ин-т искусств).
----------------------------------------
Arakelyan, Babken Nikolayi.
The ancient period in the development of armenian art: Er. - 1978. - 11 p.
----------------------------------------
Arakelyan, Babken Nikolayi.
Armenian mosaic of the early middle ages. - In: Atti del primo simposio internationale di arte Armenia. (Bergamo, 28-30 Giu gno, 1975): Venezia, S. Lazzaro. - 1978. - P. 1-9, 8 tabl.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Արտաշատի 1977-1978 թթ. պեղումների արդյունքները: "ՀայկականՍՍՀ-ում 1977-1978 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ" գրքում. - Եր. - 1979. - էջ 1-2:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Երկու հիմնական ուղղությունների ձևավորումը հին հայկական մշակույթի մեջ: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1979. - № 2. - էջ 45-53:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Խորունկ գիտնականը, ազնիվ քաղաքացին: (Մորուս Հասրաթյանի հիշատակին): Գրական թերթ. - 1979. - 2 մարտի:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական արվեստի զարգացման անտիկ փուլը: Գիտություն և տեխնիկա. - 1979. - № 4. - էջ 28-34:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայկական ՍՍՀ-ում 1977-1978 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված զեկուցումների թեզիսներ: Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1979. - 41 էջ. - (ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտ. և ազգագր. ին-տ):
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Заметки о водоснабжении и банях городов Древней Армении: Вестник общественных наук /АН АрмССР. - 1979. - № 10. - С. 75-87.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Искусство древней Армении: В кн.: Очерки по истории армянского изобразительного искусства. - Ер. - 1979. - С. 21-36, 46 л. ил.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Пути развития и характер материальной культуры Армении в эпоху античности: В кн.: Проблемы античной истории и культуры: (Доклады XIV Междунар. конфер. античников соц. стран. "Эйрене"). - Ер. - 1979. - Т. 1. - С. 11-24.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Раскопки Арташата: В кн.: Археологические открытия 1978 года. - М. - 1979. - С. 517.
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Хачатрян Ж. Д.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Раскопки крепости Гарни: В кн.: Археологические открытия 1978 года. - М. - 1979. - С. 518.
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Хачатрян Ж. Д.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն: Դասագիրք միջն. դպր. 7-8-րդ դասար. համար: (Փորձնական): Եր.: Լույս . - 1980. - 206 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Աղայան Ծ. Պ.
Պարսամյան Վ. Ա.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հնագիտական ուսումնասիրությունները Սովետական Հայաստանում: Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1980. - № 11. - էջ 22:
----------------------------------------
Arakelyan, Babken Nikolayi.
The formation of to basic trends in armenian culture. In: Tanscaucasica II: Venezia. - 1980. - P. 7-13. (Quaderni del Seminariodi iranistica, uralo-altaistica e caucasologia dell’ universita’ degit studi di Venezia; 7).
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
ՀՍՍՀ ԳԱ պատմագիտական ինստիտուտները 1980-ական թվականներին: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1981. - № 2. - էջ 3-16:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավետիսյան Հ. Ա.
Ինճիկյան Հ. Գ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Խաչատրյան Ժ.Դ. Արտաշատ. 2. Անտիկ դամբարանադաշտեր: (1971-1977 թթ. պեղումները): Խմբ.` Բ.Ն. Առաքելյան. -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1981. - 200 էջ, 16 թ. նկ. - (Հնագիտական պեղումները Հայաստանում № 17 / ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտ. և ազգագր. ին-տ):
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն: Դասագիրք միջն. դպր. 7-8-րդ դասար. համար: Եր.: Լույս. - 1982. - 208 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Աղայան Ծ. Պ.
Պարսամյան Վ. Ա.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Խոհեր անցած ուղու և անելիքների մասին: [Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ]: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1982. - № 1. - էջ 192-200:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հին Արտաշատը բացում է իր գաղտնիքները: Սովետ. Հայաստան. - 1982. - № 4. - էջ 6-7:
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Арташат 1. Основные результаты раскопок 1970-1977 гг.: Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1982. - 71 с., 46 л. ил. - (Археол. раскопки в Армении. - № 16 / АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии).
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Заметки о хозяйстве и быте городов древней Армении: Ист.-филол. журнал / АН АрмССР. - 1982. - № 3. - С. 46-55.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Обнаружение пещерной живописи в Армении: Вестник обществ. наук / АН АрмССР. - 1982. - № 8. - С. 47-54.
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
Джанполадян Р.М. Сфероконические сосуды из Двина и Ани: Ред.: Б.Н. Аракелян. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1982. - 48 с. - (Археол. памятники Армении. 12. Средневековые памятники; вып. 4 / АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии).
----------------------------------------
Аракелян, Бабкен Николаевич.
История армянского народа: Учебник VII-VIII кл. сред. школы: Ер.: Луйс. - 1983. - 207 с.
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Агаян Ц. П.
Парсамян В. А.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հելլենիստական մշակույթի առաջացման և զարգացման օրինաչափությունների առթիվ: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1985. - № 2. - էջ 47-55:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ուրարտու-Հայաստան հարցի առթիվ: Պատմա-բանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. 1987. - № 1. - էջ 25-28:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ջահուկյան Գ. Բ.
Սարգսյան Գ. Խ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն: Դասագիրք միջն. դպր. 7-8-րդ դասար. համար: 7-րդ բարեփոխված հրատ: Եր.: Լույս. - 1988. - 207 էջ:
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Ուրարտու-Հայաստան: Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1988. - 170 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ջահուկյան Գ. Բ.
Սարգսյան Գ. Խ.
----------------------------------------
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի.
Հայ ժողովրդի պատմություն: Դասագիրք միջն. դպր. 7-8-րդ դասար. համար: 8-րդ բարեփոխված հրատ.: Եր.: Լույս. - 1992. - 200 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Աղայան Ծ. Պ.
Պարսամյան Վ. Ա.
----------------------------------------

Ականավոր հայագետը: (Բ.Ն. Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Սովետ. Հայաստան. - 1973. - № 4. - էջ 26-27:
----------------------------------------
Առաքելյան Բաբկեն Նիկոլայի (1912-2004): Ով ով է. հայեր: Կենսագրական հանրագիտարան. - Եր.: ՀՀ հրատ. - 2005. - Հ. 1. - էջ 113:
----------------------------------------
Առաքելյան Բաբկեն Նիկոլայի: (1912-2004): Հայկական համառոտ հանրագիտարան. - Եր. - 1990. - Հ. 1. - էջ 258:
----------------------------------------
Բաբկեն Նիկոլայի Առաքելյան: Պատմաբանասիրական հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 2004. - № 2. - էջ 314-315. - Մահախոսական:
----------------------------------------
Բարխուդարյան, Վ.
Վաստակաշատ պատմաբան-հնագետը: (Հայկական ՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Բ.Ն. Առաքելյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Սովետ. Հայաստան. - 1982. - 3 փետրվարի:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Տիրացյան Գ. Ա.
----------------------------------------
Թումանյան, Հ. Ե.
Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1959. - № 3. - էջ 73-77: Առալելյան Բ. Ն. Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում X-XIII դարերում. Հ. 1. - Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1958. - 376 էջ., 76թ. նկ. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Կարախանյան, Գ. Հ.
Բազմավաստակ գիտնականը: (Հայկական ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Բաբկեն Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1971. - № 12. - էջ 80-81:
----------------------------------------
Կարախանյան, Գ. Հ.
Հայաստանի պատմության և մշակույթի ականավոր հետազոտողը: (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Բ. Ն. Առաքելյանի ծննդյան 70-ամյակը): Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1982. - № 2. - էջ 96-99:
----------------------------------------
Կարախանյան, Գ. Հ.
Հայագիտության երախտավորը: (Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Բ.Ն. Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Սովետական Հայաստան. - 1972. - 1 փետրվարի:
----------------------------------------
Հակոբյան, Ս.
Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների / ՀՍՍՌ ԳԱ. - 1952. - № 3. - էջ 105-109: Առաքելյան Բ. Ն. Հայաստանի պատկերաքանդակները IV-VII դարերում. - Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1948. - 128 էջ:
----------------------------------------
Հովնաթան, Հ.
Անմնացորդ նվիրումով: [Բ.Ն. Առաքելյանի մասին]: Հայրենիքի ձայն. - 1971. - 24 նոյեմբ. - էջ 4:
----------------------------------------
Մնացականյան, Ա. Շ.
Պատմաբանասիրական հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1965. - № 4. - էջ 259-265: Առաքելյան Բ. Ն. Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում. Հ. 1-2. - Եր. - 1958-1964:
----------------------------------------
Պարսամյան, Վ. Ա.
Հայագիտական վաստակով: [Բ.Ն. առաքելյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ]: Հայրենիքի ձայն. - 1982. - 10 փետր. - էջ 4:
----------------------------------------
Տիրացյան, Գ. Ա.
Բ.Ն. Առաքելյան: (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Պատմաբանասիր. հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1972. - № 1. - էջ 286:
----------------------------------------
Տիրացյան, Գ. Ա.
Բաբկեն Առաքելյան: (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ): Պատմաբանասիրական հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1992. - էջ 195-196:
----------------------------------------
Академик Б.Н. Аракелян-исследователь античной и средневековой истории и археологии Армении. (К 70-летию со дня рождения): Реф. сб. [Предисл. Г.А. Тирацяна: Заслуженный историк-археолог. -С. 3-6. - Ер. - 1982. - 48 с.]: (Научно-информ. бюл. Сер. 1. Обществ. науки в АрмССР; № 3. / АН АрмССР, Сектор науч. информации по обществ. наукам).
----------------------------------------