Cover Image
փակիր այս գիրքըՂարիբյան Արարատ Սահակի (1899-1977)
Դիտել փաստաթուղթըԱ. Ս. ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱ. Ս. ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«Ակադեմիկոս Արարատ Ղարիբյանը գիտամանկավարժական և աշխատանքային գործունեության ընթացքում շատ անգամ է հանդես եկել իբրև նորարար և իր սեփական խոսքը ասել հայոց լեզվի ու հայագիտության բազմազան հարցերի մասին։ Եվ իսկապե՛ս, նա ստեղծել է մի շարք աշխատանքներ, որոնք առանձնապես որոշակի արժեք են ներկայացնում հայ քերականագիտության, հայոց լեզվի պատմության, հայ բարբառագիտության, հայ բառարանագրության բնագավառում և, անշուշտ, արժանի են բարձր գնահատության»:

Ա. Ս. Մարգարյան