փակիր գրադարանի այս բաժինը Ավետ Ջնթլումյան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի որդւոյ Յեսսեայ (1815, Կալկաթա)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք դաւանութեան հաւատոյ. առ ամենասուրբ երրորդութիւն և միասնական աստուածութիւնն` 'ի հայր և յորդի և 'ի սուրբ հոգին
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք նոր, որ կոչի Նորատունկ բուրաստան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի Յաճախապատում
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քաղաքավարութեան (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Եղիշէ պատմագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Գիւտ կովային պիսակին (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարուց. Սքանչելեաց. և Դիպուածոց՝ Սրբոյն Յօհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկրին Տարօնոյ (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1814)