փակիր գրադարանի այս բաժինը Արարատյան ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց ի պէտս առտնին պաշտաման
Դիտել փաստաթուղթը Արամայիս, որ է բարոյական ստեղծաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Զարդք երկնից առ Ապլոց իշխան
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճախօս առակք Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Թութակ Թաղիդեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ և կանոնք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի. Հայս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ի վերայ ազգային յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Յովհաննու առաքելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբեան առաջնորդ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք եւ հառաչանք ի դիմաց մօրս մեր սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն Ստեփանոսի Սիւնեաց Այցելուի, Որդւոյ Տարսայիճ իշխանի, ըստ խնդրոյ Վարդապետին Խաչատրոյ Կեչառացւոյ, Ի ՉԽԸ Թուիս մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պարսից։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց ի Հին և ի Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Սօս և Սօնդիպի
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ Վարդգիսի Տն. Տուհաց
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ Վարսենկան՝ սկայուհւոյ Աղուանից
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Փոխերէցն Վէկֆիլդայ