փակիր գրադարանի այս բաժինը Արք Եպիսկոպոսին Բաղտասարայ արդեամբք և ծախիւք նորա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հայկազեան քերականութիւն