փակիր գրադարանի այս բաժինը Լազարյան Ճեմարան
Դիտել փաստաթուղթը Описанiе переселенiя армянъ аддербиджанскихъ въ пределы Россiи, съ краткимъ предварительнымъ изложенiемъ историческихъ временъ Арменiи
Դիտել փաստաթուղթը Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 1
Դիտել փաստաթուղթը Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 2
Դիտել փաստաթուղթը Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 3
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 42 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 43 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Արձանագրութիւնք, որք վերաբերին առ հաստատութիւն հաշտութեանն ընդ Պարսկաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի զօրութիեն, կամ՝ Մին արաբ ծառայի պատմութիւն, որ Քրիստոսի հաւատքովն երանելի էլաւ
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի զօրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն հրովարտակք և արձանագրութիւնք վերաբերեալք առ եկեղեցիս դաւանութեան Լուսաւորչական Հայոց, որ ի Ռուսաստան…
Դիտել փաստաթուղթը Գաղափար հայկական վայելչագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գոթողիա։ Եղերերգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց և արձանագրութեանց, վերաբերելոց առ հայկական Լազարեան Ճեմարանն արևելեան լեզուաց որ ի Մոսկով, զոյգ ընդ ծանօթութեանց զհիմնարկութենէ, զկերպտւորութենէ և զնպատակէ Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Եղերգութիւնք ի մահն Աբէլի, ի զենումն Իսահակայ, ի գերութիւն Յովսեփայ, ի յազատութիւն Բետուղուայ
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Զղջումն. գիրք աղօթից ի պէտս առանձին աղօթողի
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր հատուածք, քաղեալք ի գրոց նախնի և արդի մատենագրաց Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակի վերջն (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւնք Կայսերական հովանաւորութեամբ պաշտպանեալ Հայկական Ճեմարանին Արևելեան լեզուաց, կառուցելոյ ի Մոսկով քաղաքի ի Տեարց Լազարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան Ռուսաց եւ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գծագրութիւն Ռուսաց պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, հանդերձ հայոց թուականաւ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քննութիւն Քրիստոնէական հաւատոց և Մահմետական Կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան՝ հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի Հայ լեզուէ ի Ռուս՝ վասն բառից ի սմա պարունակելոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (1 հրատ.)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (2 հրատ.)
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակաւոր աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ ճարտասանութեան կամ ճառաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ասացեալ ի հանդիսի ազատերամն Երաստու, գումարեալ ի Լազարեանց ճեմարանի Արևելեան Լեզուաց՝ որ ի Մոսքու ի սեպտ. 1848 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքի մեծանալոյն և զօրանալոյն համար (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Նախադուռն վարժութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր գաղթականութեան Հայոց ի Պարսկաստանէ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս էֆիմերտէ
Դիտել փաստաթուղթը Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսուցիչ Ռուսաց և Հայոց լեզուաց յօգուտ ուսումնասէր Հայոց, և լեզուասէր այլազգեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնէական վարդապետութեան կամ Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան և կրօնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աւետարան ըստ Մատթէոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն եկեղեցւոյ հին և նոր օրինաց
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական լեզուի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական լեզուի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1835 ամի տեառն և ՌՄՁԴ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1836 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՁԵ Հայոց թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1838 ամի տեառն և ՌՄՁԷ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1839 ամի տեառն և ՌՄՁԸ Հայոց թուականի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1840 նահանգ ամի տեառն և ՌՄՁԹ Հայոց թուականի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1842 ամի տեառն և ՌՄՂԱ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1844 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՂԳ հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1846 ամի տեառն և ՌՄՂԵ հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1847 ամի տեառն և ՌՄՂԶ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1848 նահանջ ամի տեառն և 1297 ՌՄՂԷ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ