փակիր գրադարանի այս բաժինը Հ. և Դ. Արզանյանցներ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Առակներ և պատմություններ նախնական ընթերցանության համար
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բժշկարան ի պէտս գիւղականաց կամ Բժշկական խրատք վասն արքունի գիւղականաց
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան հատուկտիր գրուածոց Հայ մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ բամբակի ծառ բազմացնելոյ և բամբակ շինելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ թէ ինչպե՞ս հարկաւոր է ցանել Ամերիկու թամբաքուն, որոյ փորձն առին Ղրիմումն
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ տորոն ցանելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք գործածականք
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աւետարանական (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայ