փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Շմավոնյան Շիրազեցու
Դիտել փաստաթուղթը Բելիսարիոս. Յարացոյց անյիշաչարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ որ կոչի պատճառ
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ բառագիր