փակիր գրադարանի այս բաժինը Մայր Դպրատուն
Դիտել փաստաթուղթը Բացայայտութիւն մտաց հրաւէր սիրոյ տետրակին, ի բանից սրբոց ուղղափառ վարդապետաց
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք կոչեցեալ Քրիստոնէական ուսանելի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան սրբոյն և մեծի քաղաքիս աստուծոյ Երուսաղէմիս և սրբոց տնօրինականաց տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Դրութիւնք յոգնաթախանձ բանից օգտակարաց, ապաշաւանաց, հոգեշահ խրատուց Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնական կոնդակ հարսանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական. Ի Հանդէս երջանիկ կուսանացն սբց հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի և հրեշտակակրօն վարդապետի (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբող Որդւոցն որոտման՝ սրբազան Առաքելոցն մէծին Յակոբայ և աստուածաբան աւետարանչին Յօհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից որ եղև ի Կոստանդնուպօլիս վասն յայտնի կացուցանելոյ զճշմարտութիւն հաւատոց հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ՝ այնոցիկ, որոց չէինն տեղեակ և մեղանչէին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահատակութե սբց Վարդանանց, և Ղևոնդեանց Քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ զունայնութենէ կենցաղոյս, ոտանաւորեալ ի հոգելոյս Յակօբ աստուածաբան Պատրիարգէ Կոստանդնուպոլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն համառօտ, պարզաբանութեամբ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1823)