փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարդասիրական Ճեմարան
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթքմատոյց (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան կամ Աղանուրական կարգ ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Անցք երկուց ժողովոց եղելոց ի Ջուղայ, ի հաստատութիւն ուսումնարանի վասն կարգելոյ զսնդուկ տրոց ի պէտս և յօգուտ տնանկաց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչն է մատեան երկնային
Դիտել փաստաթուղթը Ատալա օրիորդն սիրազոհ
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Անգղիերէն եւ Հայերէն (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան ի պէտս աշակերտաց Մարդասիրական Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շնորհակալութեան ի Հայ ժողովրդոց բնակելոց ի Կալկաթայ առ սրբազան տէր Իսահակ Տէր Գրիգորեան ծ. վ. և նուիրակ սրբոյ Երուսաղեմի
Դիտել փաստաթուղթը Խրախճան պատմութեան Հայոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Կայսերական կարգադրութիւն ի պէտս ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ թաղման կարգաւորաց, այսինքն հայրապետաց, եպիսկոպոսաց եւ քահանայից հետեւմամբ օրինակին տպագրելոյ ի սուրբ աթոռն Էջմիածին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հռասսելաս արքայորդին Եթովպիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն աւագ ուրբաթու, ի վերայ մահուան և չարչարանաց փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդայ սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս հաստատութեան նպատակի եւ արդեանց քրիստոնէութեան եւ յատկապէս յաղագս վարդապետութեան փրկագործութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յանդիմանութիւն անձին
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան յօրհնեալ յիշատակ բարեպաշտին Գալուցեան պարոն Յարութիւնին՝ երեսնեւհինգամեայ արդիւնաշատ վարժապետին
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Պտղալից յորդորակ յընթեռնուլ և ի գիտել զԱստուածաշունչ գիրս
Դիտել փաստաթուղթը Սան Պիռռայ Գաղղիացւոյ Նաւակոծութիւն, կամ Պաւլոս եւ Վերգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ վասն ամի տեառն 1829
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցաք վասն ամի տեառն 1827
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսուսոյց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն