փակիր գրադարանի այս բաժինը Շուշի
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն փիլիսոփայութեան, որ ասի Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն Փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի ճշմարտութեան և զօրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցուածք ի սուրբ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (Շուշի, 1837)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակի վերջն (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ Հոգեվարժութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգիրք ի գրաբառէ յաշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հայկազեան քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայկական քերականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն աստուածային վկայութեանց յաղագս ամենայն ուսմանց քրիստոնէական հաւատոց
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհացոյց առ բարեպաշտ կեանս, որ հիմնեալ է ի կանոնս Քրիստոնէուե
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն տասնհրամանեան հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կամ Յիշատակ ինչ ինչ անցից՝ դիպելոց յաշխարհին Աղուանից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Սիրտ մարդոյ, որ է տաճար աստուծոյ կամ գործարան սատանայի
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն Քրիստոսի խաչին համար
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ աւագ ուրբաթ օրին համար
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1833)