փակիր գրադարանի այս բաժինը Սանկտ-Պետերբուրգ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (Ս. Պետերբուրգ, 1817)
Դիտել փաստաթուղթը Արձանագրութիւնք, որք վերաբերին առ հաստատութիւն հաշտութեանն ընդ Պարսկաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Բան առ Հայկազնեայ քրիստոնեայս, Ընկերակցութենէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն որ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Բարառնական դիմառնութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք նախակրթութեան հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց և արձանագրութեանց, վերաբերելոց առ հայկական Լազարեան Ճեմարանն արևելեան լեզուաց որ ի Մոսկով, զոյգ ընդ ծանօթութեանց զհիմնարկութենէ, զկերպտւորութենէ և զնպատակէ Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ յաղագս պատուաստման նախապահպանողական ծաղկան
Դիտել փաստաթուղթը Մաղթանք գիշերայինք. ասացեալ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց Առաքինական գործոց
Դիտել փաստաթուղթը Րապպիմիզ Յեսու Էլ Մէսիհին Յահտ ի ճէտիտի։ Այսինքն Նոր Կտակարան Տն Մերոյ Յի Քի (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ տպագրեալ և ձեռագիր գրոց Հայոց ի մատենադարանի ներգործական խորհրդականի տէրութեան Աղեքսանդրի Խուդաբաշեան, շարադասեալ ըստ կարգի այբուբենից
Դիտել փաստաթուղթը Քառեակ սակաւապատում
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզք նորին կայսերականի մեծութեան ամենաբարեպաշտ թագաւորի և կայսեր Ալէքսանդր Պաւլովիչ ինքնակալին ամենայն Ռուսաց (1811)