փակիր գրադարանի այս բաժինը Վաղարշապատ
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն կարգադրութիւն յաղագս կառավարութեան գործոց լուսաւորչական Հայոց եկեղեցւոյ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան աղօթից ի պէտս վաճառականաց և ճանապարհորդաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Կտակ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Հարիւր եւ չորս սուրբ պատմութիւն, հաւաքեալ ի հին և ի նոր կտակարանաց յօգուտ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ համաշխարհական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի, որ կոչի Սաղմոսարան
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1835)