փակիր գրադարանի այս բաժինը Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Dictionaire Francais-Armenien-Turc
Դիտել փաստաթուղթը Epistola pastoralis S. Nersetis Clajensis : quam ex Armenio latinitate primum donatam ill. ac rev. viro Bernardo Antonio Squarcina, ad cenetensem episcopatum evecto, suam ecclesiam, primum solemniter ingrediente
Դիտել փաստաթուղթը Essendo onorato L'ospizio degli Armeni in Roma dall' Augusta presenza di sua santita' Gregorio Papa XVI=Եկեղեցատուն հայոց պատուեալ յոտին Սրբազան քահանայապետին Գրիգորի ԺԶ. Տաղ
Դիտել փաստաթուղթը A grammar Armenian and English
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 1 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 1 (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 2 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 2 (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Preces S. Niersis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Quadro della storia letteraria di Armenia
Դիտել փաստաթուղթը Quadro delle opere di vari autori
Դիտել փաստաթուղթը Versi di Sua Maesta Lodovico Carlo Augusto Re di Baviera etc, etc, etc
Դիտել փաստաթուղթը Ազգասէր
Դիտել փաստաթուղթը Ալտինի Ասպետին գտած՝ կրակի մէջ անվնաս մնալու գիւտը
Դիտել փաստաթուղթը Աղեքսանդր Հոհենլոհէ իշխանազուն քահանային ամմէն վիճակին յարմար հոգեշահ խրատները
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տեառն Հ. Ղուկասու Վ. Ինճիճեան (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տն. Ղուկայ Ինճիճի (1849, 551 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տն. Ղուկայ Ինճիճի (1849, 594 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի և հոգեկիր հռետորի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք հարկաւորք ըստ պատշաճի տօնից, և աւուրց, և պիտոյից
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան Յունաց (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն բնական, ուսումնական եւ քաղաքական, ի նախաշաւիղ Ատլասի Աշխարհացոյց պատկերաց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երրորդ. Ափրիկէ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն չորրորդ. Ամերիկա (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյցք կրօնի և պատասխանատուութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Առակք (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ երկնից
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն (1839, 203 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն (1839, 42 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից և զդիւցազանց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առողջութեան կանոններ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 1 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 2 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 3 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 4 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն սրբոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս Աշխարհացոյց պատկերաց ըստ արքունի աշխարհագրաց Գաղղիոյ, Անգղիոյ, Գերմանիոյ եւ Ռուսաց, հանդերձ Նախաշաւիղ ծանոթութեամբք բնական ուսումնական և քաղաքական աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Տելեմաքայ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Տելեմաքայ որդւոյն Ոդիսեայ
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ բարւոք սիրելոյ կամ Արհեստ աստուածսիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ ճարտասանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ բանական կամ տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւն չորս ետքերնուս վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Բան գործնական որ է մի միայն խնդրելին ամենայն բանաւորի, և գործ բանական
Դիտել փաստաթուղթը Բանք երեք ձև ի լոյս ընծայեալք։ Ա. Բ. Յաղագս նախախնամութեան։ Գ. Յաղագս կենդանեաց (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն։ Հտ. Ա (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան համառօտ ի Գաղղիականէ ի Հայ: Հտ. 1 (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական։ Հտ. 2 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Հայերէն եւ Անգղիական։ Հտ. Բ (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան յիտալական լեզուէ ի հայ և ի տաճիկ բարբառ, ընծայեալ ի լոյս երկասիրութեամբ տեառն Հ. Մանուէլ Վ. Ջախջախեան Կիւմիւշխանացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ի բարբառ Հայ և Իտալական
Դիտել փաստաթուղթը Բարի խորհուրդներ ամմէն օրուան համար, մէկ ամսու վրայ շինած
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն շարականաց որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն չափուց և կշռոց նախնեաց
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն։ Հտ. 1 (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն: Հտ. 1 (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն։ Հտ. 2 (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն։ Հտ. 2 (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական օրէնք կամ կրթութիւն առ ի լինել բարի և պարկեշտ քաղաքացի
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1831, 263 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1831, 341 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղափար հայկական Մեսրովպեան գրոց, որ այժմ անուանի գլխագիր
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան շնորհաց ամենասուրբ կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Գիսաւոր աստղ կամ Պատմութիւն գիսաւոր աստղերու
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1850, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քաղաքավարութեան (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ Ողբերգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ Վանից Վանականի Ողբերգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 1 (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 2 (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 3 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 4 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 5 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 6 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն։ Հտ. 7, մաս 1 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն։ Հտ. 7, մաս 2 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն եկեղեցւոյն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց, որ և է հոգևոր բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Դիմառնութիւն չորից վերջնոց
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն նամակաց ի լեզու գրաբառ և աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ կորուսեալ
Դիտել փաստաթուղթը Եղիական: Հտ. 1 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Եղիական: Հտ. 2 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի սրբոյ Վասն պատերազմին Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի սրբոյ Վասն պատերազմին Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոյն Լութերի և Կալվինի և հրահանգ զօրաւոր յուղղափառութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Ենէական
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Եռանկիւնաչափութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհիին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաչափութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ (1818, 450 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ (1818, 860 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 1 (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 2 (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 3 (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 4 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 5 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 6 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր Ալֆօնսօ տէ Լիկորի եպիսկոպոսուն թէլիֆլէրինտէն թէրճիւմէ օլունմուշ տուր
Դիտել փաստաթուղթը Ընդօրինակութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Թատրերգութիւնք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թէնհատէ պիր քեամիլ ատամ
Դիտել փաստաթուղթը Թէօվպէքեար ատամ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կըսորվեցնէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցնել, կատարեալ մարդ ըլլալ և մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կըսորվեցնէ մարդուս՝ խելքը աղէկի բանեցնել, կատարեալ մարդ ըլլալ, և մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Յեսուայ, որդւոյ Սիրաքայ, և թուղթ Երեմիայ մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Սողոմովնի
Դիտել փաստաթուղթը Ի չարչարանսն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը։ Հտ. 1 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. 2 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 10 (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 1 (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 2 (1811)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 3 (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 4 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 5 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 6 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 7 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 8 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 9 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լրումն լիակատար վարուց և վկայաբանութեանց սրբոց։ Հտ. 11 (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք հոգեւորք
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին եւ կարգ դպրութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1809)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1823, 36 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1823, 80 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Խրախճան Պատմութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս յիշատակէ եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգ Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն կենաց Քրիստոնէի եւ Խղճմտանքի հանդարտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն աստուածային պաշտամանց, երևելի տօնից, և արարողութեանց մասնաւոր տօնից և հանդիսաւորութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ դպրութեան ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ չորքոտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ աղօթագիրք ամմէն օրուան
Դիտել փաստաթուղթը Կարոլոսի Մոնթեվեքիացւոյ բարոյական և օգտակար խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանագիր զգաստ եւ զգօն անձին
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն երևելի արանց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն երևելի արանց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կենցաղ Իսրայէլացւոց և քրիստոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզա՛րի թէվարիխ (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէր իլէ տօնանմիշ
Դիտել փաստաթուղթը Կոյս Մարիամ Աստուածածինին
Դիտել փաստաթուղթը Կուինտոսի Որատեայ Փլակկոսի Արուեստ քերթողական
Դիտել փաստաթուղթը Կրկնատումար վաճառականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ արուեստաբանութիւն և նորանոր հնարք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիականն։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական և ի տաճիկ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական և ի հայ բարբառ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան յիտալականէ ի հայ եւ ի տաճիկ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրաչափութիւն դպրատան տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն մտաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր Մխիթարեան միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր վարուց երևելի արանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց դպրատանց տղոց համար:
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց (1849, 512 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց (1849, 542 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հռովմայեցւոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Միջին դարու
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարք սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տրամաբանութիւն Մառսէի Գաղղիացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն լատին բարբառոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն պզտի տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայր մեր տէտիյիմիզ տուանըն թաֆսիլի Յիսուսեան միաբանլարընտան մէշհուր վէ մէմտուհ Փաօլօ Սէնեէրի նամ վարդապետին քիթապլարընտան իխրաճ վէ թէրճիւմէ օլունմուշ տուր
Դիտել փաստաթուղթը Հանգանակ հաւատոյ, որ է բացատրութիւն բանից հաւատամքին
Դիտել փաստաթուղթը Հաշուետումար պարզագիր
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր պամութիւնք վարուց օսմանեան թագաւորաց և վէզիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր վարք սրբոց Լատին եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատով խոստովանիմ (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատով խոստովանիմ (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատով խոստովանիմ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հեթում պատմիչ Թաթարաց
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Ա (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Ա-Դ (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Բ (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Գ-Դ (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 1 (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 2 (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 3 (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 1 (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 2 (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 3 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 4 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց։ Հտ. 5 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 6 (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Հոմերոսի Ոդիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հոմերոսի Ոդիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ գործնական առ բարւոք մատակարարութիւն խորհրդոյ ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ եօթնեկի, եօթնեակ եօթամբք դասաւորեալ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք դաստիարակութեան աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Քրիստոսի և հաւատացեալ հոգւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ Այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ Այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ բղխման հոգւոյն սրբոյ ի հօրէ և յորդւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս համակերպութեան ընդ կամացն աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք իմաստասիրականք
Դիտել փաստաթուղթը Ճեմարան գիտելեաց (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Ճեմարան գիտելեաց (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ դարձ կամ հարկաւոր մտածականներ
Դիտել փաստաթուղթը Մաղթանք չափաւ
Դիտել փաստաթուղթը Մանրանկարք, որ է մինիաթուռա արհեստ մանրակտիտ ներկերանգ նկարագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1831, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մեծին Գրիգորի Առաջնոյ, սրբոյ քահանայապետի Կանոն հովուական
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գործոց առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 1 (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 2 (1811)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 3 (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 10 (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 1 (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 2 (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 3 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 4 (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 5 (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 6 (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 7 (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 8 (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 9 (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Մէթասթազեօ շաիրին թէլիֆլէրինտէն պիր գաչ րուհանի գասիտէ թէրճիւմէլէրի տիր
Դիտել փաստաթուղթը Մնացորդք վարուց սրբոց արտաքոյ Տօնացուցին մերոյ: Հտ. 12 (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Մշակականք
Դիտել փաստաթուղթը Մտածութիւնք ի վերայ եօթն գլխաւոր ցաւոց սրբոյ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս Պատշաճից
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւն աստուածգիտութեան (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւն աստուածգիտութեան (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Իմաստասիրի և կաթողիկոսի Հայոց Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Բ
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Գ
Դիտել փաստաթուղթը Յուլիոս կամ Հոգեզաւկի մը պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Ներսեսի Շնորհալւոյ կաթուղիկոսի Հայոց Թուղթ ընդհանրական առ համօրէն հայասէռ ազինս
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթ բժշկական
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր վարուց Ստեփանոսի Ագոնց Գիւվէր արքեպիսկոպոսի ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան եւ հեգերէն, հայերէն շիտակ հեգել սորվելու
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. Ա (Ա-Կ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. Բ (Հ-Ֆ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան օրհնութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ոթոն կամ կորսըւած տղու մը պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա: Հտ. Զ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնականութիւն նաւուղղութեան. Յերիս գիրս բաժանեալ
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր տօնից սուրբ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Պատճէնք նամակաց վաճառականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գաղղիացւոց։ Հտ. 1 (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գաղղիացւոց։ Հտ. 2 (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենդանեաց ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 1 (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 2 (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 3 (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 4 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 5 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 6 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պոնտոսի, որ է Սեաւ ծով
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Ռօպէնսօնին Քռիւզօէ ի խրատ և ի կրթութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Ռօպէնսօնին Քրիւզօէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Ա (1841, 637 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Բ (1841, 546 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Պիր քրիսթիյան ատամ այըն հէր պիր կիւնիւնտէ էտէճէք թէֆէքքիւրլէր
Դիտել փաստաթուղթը Պոնտոս: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Պօղոս ու Վիրգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն ուղղափառ հաւատոյ ընդդէմ նորաղանդից, որ շարադրեր է նորաղանդութենէ դարձած անգղիացի ասպետ մը
Դիտել փաստաթուղթը Ջերմանց Մխիթարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Ա կանոն (1809)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Սեբերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի Ճառք ԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Սեբերիանոսի կամ Սեւերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Սեղան խնկոց
Դիտել փաստաթուղթը Սիդրոնիոսի Հոշիոսի Ի չարչարանս Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնագիրք տումարի սրբոյն Լևոնի և սահմանի սուրբ ժողովոյն Քաղկեդոնի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք հաշուեմատենի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք պատմութեան ազգաց Քրիստոսի թուականէն ինչուան մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք պատմութեան հին ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աստուածածնայ հրաշագործ Միտալին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ փէտէրրմիզին թէվարիխի վէ էնճամընտա պազը մուխթասար տուալէր վէ էլզէմ թէֆէքքիւրլէր իլավէ օլունմուշտուր
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Կալկաթայ քաղաքի
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց (1822, 2-րդ հրատ.)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ Բարսղի Եպիսկոպոսի Կեսարու Կապադովկացւոց Ճառք վասն վեցօրեայ արարչութեանն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի յաճախապատում ճառք և աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Գիրք աղօթից, որ կոչի Նարեկ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Երկրորդ մատեան ճառից
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 1 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 2 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք։ Հտ. 3 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 4 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսոյ արքեպիսկոպոսի հատընտիր գիրք և ճառք և ներբողեանք: Հտ. 1 (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսոյ արքեպիսկոպոսի հատընտիր գիրք և ճառք և ներբողեանք: Հտ. 2 (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ և Մեկնութիւն խորհրդոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին աստուծոյ: Հտ. 1 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին աստուծոյ: Հտ. 2 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք նախնի իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոյն Գէորգայ զօրավարին
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ
Դիտել փաստաթուղթը Տախտակք ընդօրինակութեան գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Տարեկան առածք հոգեշահ իմաստից երևելի արանց վեշտասաներորդ դարու, ընդ ամսօրեայ իմաստս ԺԹ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց հայրապետի Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Ներսեսի Շնորհալւոյ Չափաբերականք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Պոսիւէի արքեպիսկոպոսի Խօսք ի վէպս ազգաց: Հտ. Ա (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Պոսիւէի արքեպիսկոպոսի Խօսք ի վէպս ազգաց: Հտ. Բ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան աշխարհի. Բովանդակիչ բնական և բարոյական գիտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Ա (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Բ (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Գ (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Ա (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Բ (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Գ (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Դ (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տնտեսութիւն մարդկային կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Տոմարագիտութիւն ընդհանուր եկեղեցական և քաղաքական
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Րօմա թէվարիխի իճմալի
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ ընդհանուր գրոց տպագրելոց ի Վէնէտիկ յաշակերտաց ամենապատիւ տեառն Մխիթարայ մեծի Աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ընդհանուր գրոց տպագրելոց ի Վէնէտիկ ի Միաբանութենէ Ամենապատիւ Տն Մխիթարայ մեծի Աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Փիլոնի Եբրայեցւոյ Մնացորդք ի Հայս, որ են Մեկնութիւն Ծննդոց և Ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան և յերիս մանկունս կամ ի հրեշտակս։ Հտ. 2 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականական սկզբունք իտալական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիական և հայերէն (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն բազմալեզու
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղղիական (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գերմանացի բարբառոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գործնական՝ քիչ ատենի մէջ շարադրութեան վարժելու համար
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայերէն և անգղիական
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի, բացադրեալ ի Ռուսաց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Ռուսերէն-Հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբելի (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբելի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստինէական քերթուած
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն ոտանաւորեալ առ հեշտին մտառութիւն համբակաց, ևս առաւել մանկանց դպրատան Լուսաւորչի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսական
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1819. և հայոց թուականիս ՌՄԿԸ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1823. և հայոց թուականիս ՌՄՀԲ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1825. և հայոց թուականիս ՌՄՀԴ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1827 և Հայոց թուականիս ՌՄՀԶ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1836 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1837 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1838 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1839 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1841 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1842 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1844 նահանջ թուականին եւ Հայոց ՌՄՂԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1845 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1846 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1847 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 եւ Հայոց ՌՄՁԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1843 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1848 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1850 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ ամի տեառն 1824, և Հայոց թուականիս ՌՄՀԳ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆասըլքեարի մէքթուպլէր: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Ֆասըլքեարի մէքթուպլէր: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէլիչէ Ռոպոլին
Դիտել փաստաթուղթը Ֆլէօրիեայ Գաղղիացւոյ Քրիստոնեական վարդապետութիւն պատմական