փակիր գրադարանի այս բաժինը Վիեննա
Դիտել փաստաթուղթը Nuovo dizionario Italiano-Francese-Armeno-Turco
Դիտել փաստաթուղթը Perillustri ac reverendissimo domino domino Aristaci Azariae...
Դիտել փաստաթուղթը Աբրահամըն քուրպանը
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ վալիտէթուլլահըն միւճիւզէթլէրին քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Վինջէնցօ ֆէրրարինին հիգմէթլի էօմրիւնիւն մուխթասար իճմալի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Առողջութիւնը պահպանելու վրայ օգտակար կանոններ
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ ճարտարախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն։ Հտ. Ա (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն։ Հտ. Բ (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Բոսուետայ Մեղդաց եպիսկոպոսի Խօսք վասն տիեզերական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն վաճառականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն տէրութեանց Եւրոպայ, այսինքն է նկարագիր արդի հանգամանաց Եւրոպական տէրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան գաղղիերէն, անգղիերէն, հայերէն, տաճկերէն, գերմաներէն, իտալերէն
Դիտել փաստաթուղթը Գործադրութիւն թուաբանական ի զբօսանս համբակաց
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի տուա քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Երգք վասն կրօնից, զոր թարգմանեալ է Հ. Մատաթիայ Գարագաշ
Դիտել փաստաթուղթը Էօմրիւ Էվլիյա: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Իննօրեայ կրթութիւն ի պատրաստութիւն տօնի ամենասուրբ սրտի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Իշ պու Թէմիսթօքլէ հիքեայէթի ալէ մէրաթիպիհի
Դիտել փաստաթուղթը Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Ա տոմար (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Բ տոմար (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Գ տոմար (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք վասն հայրենասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ պատմութիւն սրբուհւոյն Փիլոմենայի
Դիտել փաստաթուղթը Կատոն Երէց
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի։ Տումար Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի: Տումար Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ընծայեութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնեական վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հալիի ատա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն ընդհանուր երկրի ըստ նորոգ կարգաց տէրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի հայէ ի տաճիկ, ի պէտս դպրոցաց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի տաճկականէ ի հայ, ի պէտս դպրոցաց։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բնական գիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրագործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ յայտյանդիմանութիւն երկուց ճշմարտութեանց ընդդէմ երկուց մոլար դրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն գաղղիական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ օդերեւութաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայնակ եւ մաճըռնակ Այբ ու Բենի թուղթ
Դիտել փաստաթուղթը Հարթագունդք: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեշահ մտածութիւնք աստուածային բանից
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք աստեղագիտական ի վերայ գիսաւոր աստեղաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկնագնդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հօրն Աղփոնսոսի Հրոդերիկեայ Հրահանգք կատարման և քրիստոնէական առաքինութեանց։ Տոմար Թ։ Գ մասն Գ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ Տիւզեանց, որ ի 14 (2) աւգոստոսի խօսեցաւ Հ. Թադէոս վ. Մուրատեան
Դիտել փաստաթուղթը Մահի Մէրեէմ
Դիտել փաստաթուղթը Մարտինոս Լուտերին վարուց եւ նորոգութեան պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մտածական աղօթք քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն Արամեան ընկերութեան վասն գիրս ուսմանց տարածանելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննա Տ՚արգ կամ Օրլէանի օրիորդին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր ուսմանց, որ է բնութիւն, պատմութիւն, հարկ և օգուտ իւրաքանչիւր մասանց գրագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք, աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք յունարէն, իտալերէն, հայերէն, տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բարբառարան համառօտ հայերէն-տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն Գաղղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական և բնական աշխարհագրութիւն և հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց մեծին Կոստանդիանոսի ինքնակալի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական ժողովոց եկեղեցւոյ, որք յարեւելս գումարեցան
Դիտել փաստաթուղթը Պէտուլիա շէհրինին Յուդիթ մարիֆէթիյլէ խէլաս օլմասը
Դիտել փաստաթուղթը Պիոս Թ քահանայապետին մէկ ատենախօսութիւնը և Աւստրիայի եպիսկոպոսաց հովուական նամակը
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Ա կանոն (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից կամ նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեավ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեաւ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ դաստառակ կամ Քրիստոսի տեառն մերոյ Հայոց Աբգար թագաւորին խաւրած անձեռագործ պատկերին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ խաչ եօլուն զիյարէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Կղեմէս Էնկիւրիւ եպիսկոպոսունուն չէքտիյի սիասէթլէրին հիքեայէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածինին իսմինին հէօրմէթինէ թախսիս օլունան Նօվէնանըն թէրճիւմէսի տիր քի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն Էօմրիւնիւն րիվայէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն իւչ քիթապլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն կայսերանիստ քաղաքին Վեննայի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Կիպրիանու կարքեդոնացւոց եպիսկոպոսի Գիրք վասն միութեան եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն հօրն Բենեդիկտոսի Կանոնք զոր թարգմանեալ է աշակերտաց մեծի հօրն Մխիթարայ
Դիտել փաստաթուղթը Վայելչագրութիւն։ Հատուած Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց ի հրահանգս ընթերցանութեան եւ բարեկրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարք ամենասուրբ կուսին Մարիամու Աստուածածնի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք եւ վարդապետութիւն Յիսուսի Քրիստոսի բաժանեալ ի մտածութիւնս վասն աւուր աւուր տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք զօրավարաց անուանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցմեր ժամանակս։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տովբիթ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղուածոյք ի թարգմանութեանց նախնեաց հանդերձ յոյն բնագրաւ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 1 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 2 (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 3 (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գերմաներէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն իտալական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի, աւանդեալ ի գրոց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Քսենոփոնտեայ Կիւրոսի խրատու պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեանըն քլավուզու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի