փակիր գրադարանի այս բաժինը Աստրախան
Դիտել փաստաթուղթը Россiйско-Армянскiй букварь
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակագրութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն վիպասանութեան սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան՝ հաւաքեալ յումեմնէ բանասիրէ, վասն նորավարժ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր ի խորհրդարանէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն զրոյցք (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մեծին Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1823, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԲ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1824, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԳ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1827, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1837 փրկչական ամի, և ռբձզ Հայոց թուականիս
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1829. և մերոյս 1278 (ՌՄՀԸ)