փակիր գրադարանի այս բաժինը Երուսաղեմ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Արարողութիւն սրբոյ աթոռոյս Երուսաղէմի ըստ նախնական սովորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն, յորժամ բարեպաշտօն ծնօղք յանձնեն զզավակս իւրեանց ընդ զօրաւոր պաշտպանութեամբ սուրբ գլխադրին
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն թղթոյն Պօղոսի առ Եփեսացիս
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն տէրունական Հայր մեր աղօթից եւ ճառք խաչելութեան, թաղման և յարութեան, և խրատ միանձանց երանելւոյն սրբոյ Եղիշէի վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ Գեղեցկի զրոյցք ընդ Ասանեթայ ամուսնոյ իւրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն Յովհաննու Կաթողիկոսի ամ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Ա (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Ա (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Բ (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Գ (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Պունտան ագտէմ 1838 սէնէսինտէ ստամբա օլան Պէշ տէհր ֆէրգի
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1844, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս հեգենայ որ է Հեգերէն
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն անթառամ ծաղիկ մեծացուսցէին
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ աղօթամատոյց վասն ջերմեռանդ աղօթասիրաց...
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց առ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղիսն որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովեստի, նորոգ և սրբագրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովեստի նորոգ և սրբագրութեամբ յօրինեալ ի հայկական և ի տաճկական բարբառ: Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ մշտնջենաւոր շաբաթական թափօրի՝ սրբոյ Յարութեան Աստուածընկալ շնորհապարգև սուրբ Տեղեաց չարչարանացն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ Սրբոյ Յարութեան Աշխարհամատրան Տաճարի՝ յատկացեալ տարեկան հանդիսաւոր արարողութեանց