փակիր գրադարանի այս բաժինը Զմյուռնիա
Դիտել փաստաթուղթը A brief grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
Դիտել փաստաթուղթը Familiar dialogues
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն Թէվրաթ եանի Մօսէնին պէշ քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն իյիրմի իքի քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն պէշ քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն փեյղամպէրլէր
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն օն եէտի քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն օն իքի քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան և հեգարան նոր կարդալ սկսող տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Անգղիարէն քերականութիւն հայազգի ուսումնասէր պատանեաց համար, որ եւ կըպարունակէ շատ անգղիարէն ընտիր ոճեր
Դիտել փաստաթուղթը Անհաւատութեան դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Ապաշխարացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյց քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ծնողաց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Արիստոնովսի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական քարոզլար
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական քարոզութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բնական աստուածաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմեական եկեղեցիին պահանջմունքները
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւնք Մ. Յ. Ա. Պալպայիթի գերմանացի հրէի. որ նամակի ձևով իր եղբայրներուն գրեր է
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւնք նոր Իսրայէլի մը. Որ նամակի ձևով իր եղբայրներուն գրեր է
Դիտել փաստաթուղթը Եղանակ 1837 թուականի Քրիստոսի:Օրացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Եղանակ 1839 թուականին Քրիստոսի: Օրացույց
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւն փրկութեան ճամբուն վրայով. քահանայի մը ու աշխարհականի մը մէջ (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ է Քրիստոսի հաւատալը
Դիտել փաստաթուղթը Իչքի իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Խաշնարածին աղջկանը Եղիսաբեթին երջանիկ մահը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնեական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն հաւատոյ կամ Սուրբ գրոց և եկեղեցւոյ վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք իրերավարժութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քրիստոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Կորիւն վարդապետի Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ
Դիտել փաստաթուղթը Համաբարբառ կամ Ցանկ նմանաձայն բառից Նորոյ Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աստղաբաշխութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ազգասիրական սխրագործութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Հայրապետլէրին քիթապլարը տին միւճատէլէլէրինտէ ֆայիտէլէրի իւզէրինէ պիր րիսալէ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն Բրոթէսդանդ ըսուած քրիստոնէից գործածած հաւատոյ դաւանութեանց և քրիստոնէականաց, որ կը պարունակէ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ հոգւոյն սրբոյ գործքին վրայով
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ հոգւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մայր որդեխնամ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժ, որ պզտի տղոցը վարժութեանը համար աղէկ զրոյցներ կընէ
Դիտել փաստաթուղթը Մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ անուն պզտիկ աղջկան մը պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ ատընտա պիր քիւչիւք գըզըն նագլիէթի
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութեան վրայ սուրբ գիրքերուն ողջամիտ վարդապետութեանը քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն քրիստոնէական ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարար ուղղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփին պատմութիւնը (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփին պատմութիւնը (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարանըն Ալլահըն իլհամի իլէ վէրիլմիշ օլտուղունա իսպաթլար
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի դար Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան աւետարանական քրիստոնէից դէմ հրատարակուած առաջին յայտարարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան հաղորդութեան ճառին առաջին տետրակին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեան ի Գերմանիա։ Հտ. 2 (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեանն ի Գերմանիա։ Հտ. 1 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Ռենադոս
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս, որ կը պարունակէ Դաւթի սաղմոսները և ուրիշ օրհնութիւններ Աստուածաշունչէն (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս որ կըպարունակէ Դաւթի սաղմոսները և ուրիշ օրհնութիւններ Աստուածաշունչէն (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք նահապետաց եւ մարգարէից
Դիտել փաստաթուղթը Տինին թէմէլլի պօրճլարընըն կէնճ քրիստոնեայէ թարիֆի
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն հասարակ
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խելաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն Եէնի Ահտը (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Փափանըն իտտիալէրի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիարէն եւ հայերէն (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան տինինտէ այն ու ատէթլէրին զուհուրու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան քիլիսէսինին թէվարիխի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ Գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կըսորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները