փակիր գրադարանի այս բաժինը Թիֆլիս
Դիտել փաստաթուղթը Прописи армянскiя
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Այցելութիւն սգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Առակներ և պատմություններ նախնական ընթերցանության համար
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բժշկարան ի պէտս գիւղականաց կամ Բժշկական խրատք վասն արքունի գիւղականաց
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Բան ի վերայ առման քաջակառոյց ամրոցին Երևանայ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան խրատուց (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան խրատուց (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան հատուկտիր գրուածոց Հայ մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 1 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 2 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ բամբակի ծառ բազմացնելոյ և բամբակ շինելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ թէ ինչպե՞ս հարկաւոր է ցանել Ամերիկու թամբաքուն, որոյ փորձն առին Ղրիմումն
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ տորոն ցանելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք գործածականք
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աւետարանական (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աւետարանական (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն պատմութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համբաւք ի գնդէ որոշեցելոյ վասն Կովկասեան սահմանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակ ողորմութեան աստուածազօր մեծափառութեան ինքնակալի և կայսեր ամենայն Ռուսաց Նիկողայոսի Առաջնոյ առ ազգս Հայոց, որ ի Վրաստան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ Եկեղեցւոյ (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Ճակատ անմահից
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան։ Հտ. 1 (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն Քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսիոյ (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն և խրատ բժշկութեան ցաւոյն նորոգ ծագելոյ յաշխարհին Հնդկաց և երևելոյ ի զանազան աշխարհս, որ անուանեալ կոչի՝ կալիրամարպս
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1844, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ Գիրք աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ամենայն ազգ հայերէն մատենից, տպագրելոց ի Վենետիկ, ի Վեննա, ի Կոստանդնուպօլիս, ի Կալկաթա, ի Զմիւռնա, ի Մոսկով և յայլ քաղաքս
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826, 2-րդ տպ.)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1851 ամի տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակ հայկական վայելչագրութեան