փակիր գրադարանի այս բաժինը Կ. Պոլիս
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի, և սրբոյն Գրիգորի
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդր կամ Ռօպէնսօն Գերմանացի
Դիտել փաստաթուղթը Աղուեսագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ երկայնակեցութեան, որ է առողջ, երկայն ու երջանիկ ապրելու ուսումը
Դիտել փաստաթուղթը Արփիական Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական տետրակներ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի կամ պատասխանատետր մտաւոր և գրաւոր թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բան հրաւէր սիրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայկազեան լեզուի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւններ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական սկզբունք (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական սկզբունք (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Բացայայտութիւն մտաց հրաւէր սիրոյ տետրակին, ի բանից սրբոց ուղղափառ վարդապետաց
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն յորդորական գլխոցն
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Բուն տօմար Հայոց և Հռովմայեցւոց (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Գեղեցիկ զբօսարան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի: Հտ. 2 (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առակաց Սաղօմօնի Որդւոյ Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք երաժշտական. Յորում պարունակին Հայերէն, Յունարէն, և Պարսկերէն հարցմունք՝ և պատասխանատուութիքն համառօտաբար
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք կոչեցեալ Զէն հոգևոր, որ ունի զերիս մասունս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք կոչեցեալ Քրիստոնէական ուսանելի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հասարակաց աղօթից եւ խորհուրդներու մատակարարութեան եւ եկեղեցւոյ ուրիշ արարողութիւններուն եւ ծէսերուն ըստ սովորութեան Անգղիոյ եւ Իրլանտիոյ Միացեալ Եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեծագին և պատուկն ականց, և այլոց պէսպս հանք կան և կենդանկն քարանց նաև եօթանց հրահալելեց, և զանազան ազնուագոյն իրաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Զգօն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Յաճախապատում (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Յիսուս որդի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն թագուհւոյ և որդւոյ նորին Դիոկղետիանոսի և եօթանց իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան սրբոյն և մեծի քաղաքիս աստուծոյ Երուսաղէմիս և սրբոց տնօրինականաց տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1815, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1848, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1850, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (տպ. Արապյան, 1848)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Գրքոյկս կոչեցեալ Երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Դիմառնութիւն ի չարչարանս Քրիստոսի փրկչին մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դրութիւնք յոգնաթախանձ բանից օգտակարաց, ապաշաւանաց, հոգեշահ խրատուց Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի
Դիտել փաստաթուղթը Եղերերգութիւնք չարչարանաց Իսրայէլացւոց
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգևոր, որ ունի զերիս մասունս
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք հայերէն դպրութեան կամ դիւրին ոճով աւանդեալ կանոնք հայերէն գրաւոր լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու։ Հտ.1 (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու։ Հտ. 2 (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդհանրական
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (Կ. Պոլիս, 1846)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1827-1828)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, յորում պարունակին երեք գիրք. Սաղմոս Դաւթի, Ատենի ժամագիրք և Տօնացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր Ալլահըն ի պատէթինտէ ումումի վէ մախսուսիյէ ճէմիյէթ լէրտէ օգունսագ իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր հոգւոյ (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր հոգւոյ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր հոգւոյ (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Լուծ արմատոյն մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաշաւիղ, որ է բացատրութիւն Նիկիական հանգանակին
Դիտել փաստաթուղթը Խադդի հիւմայունին օրինակն է
Դիտել փաստաթուղթը Խադդի հիւմայունին օրինակն է (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական ս. եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական սուրբ եկեղեցւոյ, ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք Բասքալայ ի վերայ աստուածաբանական և իմաստասիրական նիւթոց և յապացոյց ճշմարտութեան քրիստոնէական սուրբ հաւատոց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Ծանուցումն առ քահանայս ի վերայ խորհրդոյ ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն Մամիկոնեան ընկերութեան Վարդ Պատրիկեան վարժարանին Թալասու ի Կեսարիա
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնական կոնդակ հարսանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ պատկեր Նաբոլէոն Պոնաբարթէին վարուցը
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ Ազգիս աշխատութեամբ Ազգային երկուց ժողովոց Եկեղեցականաց եւ աշխարհականաց եւ Հրամանաւ Տ.Տ.Մատթէոսի Արքեպիսկոպոսի Ազգասէր եւ Վեհափառ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ տպագրեցաւ
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնգիրք հարսանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի: Հտ. Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Գ-Դ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի: Հտ. Ե-Զ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քաղաքավարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական. Հաւաքեցեալ յումեմնէ բանասիրէ համառօտաբար՝ վասն մանկանց անվարժից կամ թերավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական պաշտօնի
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան վրայ նամակներ
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հնախօսութիւն կամ պատմութիւն նախնի տէրութեանց, որ յետոյ անկան ընդ տէրութեամբ Հռովմայեցւոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մտածութիւններ տարիին ամէն մեկ օրուան քրիստոնէայներուն հոգեւոր շինութեանը համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատոյ հիմունքները ու քանոնները: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հետազօտութիւն ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երջանկութեան, որ է մարդս երջանկացընելու արուեստը
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ՝ ամենամաքուր Ծննդեան, և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ Տեսլեան Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, Տաճկերէն բանիւք (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ` ամենամաքուր Ծննդեան և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ տեսլեան Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, Տաճկերէն բանիւք (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ առաջին ժամանակի մարդոյ կրօնական և մտաւորական և բարոյական կրթութեանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ բարոյական (1848, 52 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ բարոյական (1848, 66 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս քրիստոնէական միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական. Ի Հանդէս երջանիկ կուսանացն սբց հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք
Դիտել փաստաթուղթը Մանկատածութիւն, որ է բնական, բարոյական և իմացական հրահանգ խնամատարութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1831, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն եօթանց թղթոց կաթուղիկեայց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ժամակարգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն սրբոյ երկոտասան մարգարէից
Դիտել փաստաթուղթը Մետաքսաբանութիւն կամ Աղէկ մետաքս շինելու արհեստ
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութեան վրայ. Նորաղանդներուն քանի մը վարդապետութիւններուն քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յայսմաւուրք, ըստ կարգի ընտրելագոյն օրինակի Յայսմաւուրաց Տէր-Իսրայէլի
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարար նախակարգութիւն Ընկերութեանն Համազգեաց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն ազգային ճեմարանի սրբոյ Երուսաղէմի, որ յԻւսքիւտար
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն առաջին ընդդէմ նորաղանդից
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն երկրորդ ընդդէմ նորաղանդից
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի վարուցը համառօտ պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի ընտանեկան (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից Սբյն Գրիգորի Նարեկացւոյ Հոգեկիր Հռետորի
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի և հրեշտակակրօն վարդապետի (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան Սբյ Աթոռոյն Էջմիւծնի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբող Որդւոցն որոտման՝ սրբազան Առաքելոցն մէծին Յակոբայ և աստուածաբան աւետարանչին Յօհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Նիսիպին եպիսկոպոսու եախօտ միլլէթի էրմէնիան պէյնինտէ Մծբնայ հայրապետ թապիրի իլէ մէշհուր օլան սուրբ Յակոբ ազիզին միւտտէթի էօմրիւնիւն ռիվայէթի
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր ազգային դաստիարակութեան կամ Ազգային դաստիարակութեան գլխաւոր թերութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Սրբոյ Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի։ Գործք առաքելոց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850, 558 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850, 969 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան երաժշտական
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգևոր երգոց սուրբ և ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Որդեգիր կուսին կամ Դարձ մը
Դիտել փաստաթուղթը Պապականք եւ Բրօթէսթանդք կամ պապականներուն եւ բրոթէսթանդներուն մէջ եղած գլխաւոր տարբերութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից որ եղև ի Կոստանդնուպօլիս վասն յայտնի կացուցանելոյ զճշմարտութիւն հաւատոց հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ՝ այնոցիկ, որոց չէինն տեղեակ և մեղանչէին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մարիանեայ կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահատակութե սբց Վարդանանց, և Ղևոնդեանց Քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին, յորում են բանք խրատականք օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ և այլ բանք պիտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմուի փոնցիանոս կայսերին, վէ թագուհի սուլթանըն վէ էվլատի Դիոկղէտիանոս շահզատէնին, վէ եէտի իլիմտար քիմէսնէլէրին
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Պու գիրք օլ տուրքի Քրիստոնէական հաւատքըմըզա
Դիտել փաստաթուղթը Պու գիրք օլ տուրքի Քրիստոնէական հաւատքըմըզա Իգթիզալը Կերէք օլան Պիր գաչ Էօյրէնիլէճէքլէր՝ Հայճայ պիլմէյէն քրիստոնեայ եղբայրլարըմըզ իչին Թիւրքճէ շարադրել օլունտու
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն գիրքի օլ տուր քի Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչին Էվէլինտէն...
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն քիթապը Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն քիթապը Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Սահման ազգային ժողովոյ յաղագս բարեկարգութեան ս. ուխտի եկեղեցւոյ և վարժապետաց և համօրեն ժողովրդոց
Դիտել փաստաթուղթը Սահման ազգային ժողովոյն, որ եղև յամի տեառն 1826 ի մարտի 4, ի Պատրիարգարանս ամենայն Հայոց, որ ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի, որ եւ կոչի Սաղմոսարան (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան գործողութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1850, տպ. Արապյան)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1850, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Վաճառումն Յովսեփայ
Դիտել փաստաթուղթը Վանլը պիր Էրմէնի իլէ բրօթէսթանդ քարոզիչ
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ
Դիտել փաստաթուղթը Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի Մագիստրոսի ուղղափառ Իշխանի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ այբբենական որ է դուռն ընթերցական ուսման (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց առ համորեն տնօրինական սուրբ ուխտատեղիսն, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ, որ սրբագրական տպագրութեամբ ի լոյս եղև ածեալ (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ Գովասանաց առ համօրէն Տնօրինական Սուրբ Ուխտատեղիսն, որք են յԱծահրաշ Քաղաքն սբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ զունայնութենէ կենցաղոյս, ոտանաւորեալ ի հոգելոյս Յակօբ աստուածաբան Պատրիարգէ Կոստանդնուպոլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակս այս որ կոչի Քաղաքավարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1-2 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց։ Հտ. 1-2 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1-2 (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Փոքր քաղաքներուն մեծ սիրտ մարդիքը
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական տնտեսութեան վրայ տեղեկութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Ա (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Բ (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Գ (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Դ (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն համառօտ (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն համառօտ (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Քերական լեզուագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն համառօտ, պարզաբանութեամբ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայոց լեզուի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւն խնդրոց
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեական վարդապետութեան (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1813
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1815 ամի Տեառն և մերոյս ռմկգ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1831, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1843 ամի տեառն եւ Հայոց ՌՄՂԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1847=ՌՄՂԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1825. եւ մերոյս ՌՄՀԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1845 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1850 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1841 եւ Հայոց ՌՄՂ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1842 եւ Հայոց ՌՄՂԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1845 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1846 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ ամի տեառն 1848 եւ Հայոց ՌՄՂԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 և Հայոց ՌՄՁԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1844 եւ Հայոց ՌՄՂԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարևագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարևագրաց նորապէս շարադրեցեալ