փակիր գրադարանի այս բաժինը Կալկաթա
Դիտել փաստաթուղթը History of Ancient India, from the earliest ages to the invacion of the mahomedans
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց ի պէտս առտնին պաշտաման
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթքմատոյց (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան կամ Աղանուրական կարգ ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Անգիտաց անպէտ (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Անցք երկուց ժողովոց եղելոց ի Ջուղայ, ի հաստատութիւն ուսումնարանի վասն կարգելոյ զսնդուկ տրոց ի պէտս և յօգուտ տնանկաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին քրիստոնեական վարդապետութիւն ի պէտս դպրոցաց և գերդաստանաց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածանմանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (Կալկաթա, 1817)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչն է մատեան երկնային
Դիտել փաստաթուղթը Ատալա օրիորդն սիրազոհ
Դիտել փաստաթուղթը Արամայիս, որ է բարոյական ստեղծաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արտուտ որ է տաւիղ տրտմահալած
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Իւղաբերից
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849, Կալկաթա)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Անգղիերէն եւ Հայերէն (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամօրէն յորդորմունք վասն կիրակի օրերն Սուրբ պահելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք դաւանութեան հաւատոյ. առ ամենասուրբ երրորդութիւն և միասնական աստուածութիւնն` 'ի հայր և յորդի և 'ի սուրբ հոգին
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք նոր, որ կոչի Նորատունկ բուրաստան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Եղիշէ պատմագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի Յաճախապատում
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի որդւոյ Յեսսեայ (1815, Կալկաթա)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քաղաքավարութեան (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գիւտ կովային պիսակին (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Դիցաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան ի պէտս աշակերտաց Մարդասիրական Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Երեխայրիք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, թարգմանեալ և շարադրեալ յաշակերտաց նորին, ի պատիւ ազգիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Զարդք երկնից առ Ապլոց իշխան
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճախօս առակք Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Թութակ Թաղիդեանց
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շնորհակալութեան ի Հայ ժողովրդոց բնակելոց ի Կալկաթայ առ սրբազան տէր Իսահակ Տէր Գրիգորեան ծ. վ. և նուիրակ սրբոյ Երուսաղեմի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք, արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն (1848, 172 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք, արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն (1848, 607 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Լաւ տետրակ ի սմայ պարունակին կարճառօտ քերականական զուարճութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Խտրադիմայ դժրողութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խրախճան պատմութեան Հայոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ յաղագս բարւոք առնելոյ զառանձնական աղօթսն
Դիտել փաստաթուղթը Կայսերական կարգադրութիւն ի պէտս ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ թաղման կարգաւորաց, այսինքն հայրապետաց, եպիսկոպոսաց եւ քահանայից հետեւմամբ օրինակին տպագրելոյ ի սուրբ աթոռն Էջմիածին
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ և կանոնք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, ի յարգոյ Յովսեփայ Ալլենեան
Դիտել փաստաթուղթը Հռասսելաս արքայորդին Եթովպիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Հրիտակ հօր ուրումն առ դստերս իւր
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երջանկութեան յԱմբրոսէ Սէրլեայ եւ Երկնային շաւիղ յանանուն հեղինակէ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Մ. Դ. Թաղիդենաց ի Պարսկաստան։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի. Հայս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ի վերայ ազգային յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն աւագ ուրբաթու, ի վերայ մահուան և չարչարանաց փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ քաղաքավարութիւն վասն տիկնաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն քրիստոսական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանիշակք քաղեալք առ ստորոտով Հեղիկոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Մարզարան մանկանց, որ է այբբենարան ինչ համառօտ ճոխացուցեալ բարոյական ընտիր օրինակօք
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդայ սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգ երգոց անուանեալ բանիցն Սաղոմօնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Յովհաննու առաքելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքի մեծանալոյն եւ զօրանալոյն համար (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբեան առաջնորդ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբեան շարադրիչ Հայ և Անգղիական լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս հաստատութեան նպատակի եւ արդեանց քրիստոնէութեան եւ յատկապէս յաղագս վարդապետութեան փրկագործութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յանդիմանութիւն անձին
Դիտել փաստաթուղթը Յորդոր առ Գրագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան յօրհնեալ յիշատակ բարեպաշտին Գալուցեան պարոն Յարութիւնին՝ երեսնեւհինգամեայ արդիւնաշատ վարժապետին
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք եւ հառաչանք ի դիմաց մօրս մեր սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն Ստեփանոսի Սիւնեաց Այցելուի, Որդւոյ Տարսայիճ իշխանի, ըստ խնդրոյ Վարդապետին Խաչատրոյ Կեչառացւոյ, Ի ՉԽԸ Թուիս մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պաղեստին
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագ կամ ժամերգութիւնք ’ի մատուցանելն զսուրբ խորհուրդ մարմնոյ եւ արեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկրին Տարօնոյ (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հնդկաց: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պարսից։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց ի Հին և ի Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարուց. Սքանչելեաց. և Դիպուածոց՝ Սրբոյն Յօհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Պտղալից յորդորակ յընթեռնուլ և ի գիտել զԱստուածաշունչ գիրս
Դիտել փաստաթուղթը Ռօպէնսոն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Սան Պիռռայ Գաղղիացւոյ Նաւակոծութիւն, կամ Պաւլոս եւ Վերգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Սիրակարկաջ, որ է հանդիսարան Հայերէն, Պարսերէն, և Հնդստանցերէն երգոց
Դիտել փաստաթուղթը Սօս և Սօնդիպի
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ Վարդգիսի Տն. Տուհաց
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ Վարսենկան՝ սկայուհւոյ Աղուանից
Դիտել փաստաթուղթը Վիկտորիայ այբբենարան (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ վասն ամի տեառն 1829
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցաք վասն ամի տեառն 1827
Դիտել փաստաթուղթը Փոխերէցն Վէկֆիլդայ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական կրթութիւնք և այլ աղօթք ի պէտս մանկանց Մարդասիրական Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսուսոյց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն