Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Օրացոյց վասն ամի տեառն
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի Մարդասիրական ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1836
Notes: Ի Հայրապետութեան երկուց Աստուածապատիւ Կաթողիկոսացն Ամենայն Հայոց՝ Տեառն Տեառն Եփրեմայ Հրաժարելոյ եւ Տեառն Տեառն Հովհաննու նմա յաջորդելոյ:
1 չհ., 42 էջ։
File size: 9,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia