Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Պտղալից յորդորակ յընթեռնուլ և ի գիտել զԱստուածաշունչ գիրս
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): ի գործատան Մարդասիրական Ճեմարանին
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1828
Notes: First homily in Armenian.Բնագիրը միայն հայերեն է, թեև տիտղոսաթերթում դրված է նաև գրքույկի անգլերեն անունը։
Շարվ. 11,5x16 սմ։
16 էջ։
File size: 4,53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1299-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia