Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աղօթքմատոյց
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մարդասիրական ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1827
Notes: Ծաղկաքաղ արարեալ ի պէսպէս գրոց աղօթից, ի պէտս հասարակացն Մերազնէից: Տպագրեալ արդեամբ և ծախիւք Մարդասիրական ճեմարանի։ Ի Հայրապետութեան Տեառն Տեառն Եփրեմայ ամենայն հայոց կաթողիկոսի։
Շարվ. 6,3x10 սմ։
127 էջ։
File size: 21.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library