Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ռօպէնսոն համառօտ
Publisher (standardized): տպ. Ազգասեր Արարատյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ազգասիրի Արարատեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1850
Notes: Յանգղիականէն թարգմանեաց ի հայ պարոնիկ Խաչիկ Թ. Ավետումեանց, աշակերտ Ս. Սանդխտոյ, յօգուտ սիրելեաց ընկերութեան։
Շարվ. 6x10,7 սմ։
60 էջ։
File size: 6,21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 1319-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia