Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Օրբելեան Ստեփանոս Սիւնեցի
Title: Ողբք եւ հառաչանք ի դիմաց մօրս մեր սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն Ստեփանոսի Սիւնեաց Այցելուի, Որդւոյ Տարսայիճ իշխանի, ըստ խնդրոյ Վարդապետին Խաչատրոյ Կեչառացւոյ, Ի ՉԽԸ Թուիս մերոյ
Publisher (standardized): տպ. Արարատյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արարատեան ընկերութեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1846
Notes: Ի Հայրապետութեան Տեառն Ներսիսի Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց Յառաջնորդութեան Նոր Ջուղայ Տն Յովհաննու Սուրենեանց Արքեպիսկոպոսի եւ Ասպետի:
Շարվ. 5,5x10 սմ։
48 էջ։
File size: 5,40 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia