Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եբրեան Ռիջինալդ
Title: Պաղեստին
Publisher (standardized): տպ. Եպիսկոպոսական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եպիսկոպոսական Ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Կալկաթա
Year of Publication: 1830
Notes: Palestine. A prise poem, By the late Riginald Heber, Translated into Armenian rhyme, by Mesrope David, deacon of the Armenian church. Printed at Bishop՛s College, 1830. Բ տիտղթ. Պաղեստին. Պսակեալ քերթած գերապատիւ տեառն Ռիջինալդայ եբրեան եպիսկոպոսի Կալկաթայ։ Ի հայ ած Մեսրովպ Դաւթեան Թաղիադեանց։
Շարվ. 8x14 սմ։
xii, Ը-ԻԹ, 76 էջ։
File size: 7,19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 911-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia