Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Չամչեան, Միքայէլ
Title: Քերականութիւն հայկազեան լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Տպագրել ի Մարդասիրական Մամլոջ
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1823
Notes: Յօրինեալ ըստ նախնի ուղղախօսութեան ի հայր Միքայէլ վարդապետէ Չամչեանց. և տպագրեալ ի ՎԷնԷտիկ:
Բացակա են 81, 82 էջերը:
Տպակից է՝ Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի (1823) գրքին:
164 էջ։
File size: 33,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia