Դիտել փաստաթուղթը A brief grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
Դիտել փաստաթուղթը A grammar Armenian and English
Դիտել փաստաթուղթը Brevis linguae armeniacae grammatica litteratura chrestomathia cum glossario in usum praelectionum et studiorum privatorum
Դիտել փաստաթուղթը De Ariana linguae gentisque Armeniacae indole prolegomena
Դիտել փաստաթուղթը Dictionaire Francais-Armenien-Turc
Դիտել փաստաթուղթը Epistola pastoralis S. Nersetis Clajensis : quam ex Armenio latinitate primum donatam ill. ac rev. viro Bernardo Antonio Squarcina, ad cenetensem episcopatum evecto, suam ecclesiam, primum solemniter ingrediente
Դիտել փաստաթուղթը Essendo onorato L'ospizio degli Armeni in Roma dall' Augusta presenza di sua santita' Gregorio Papa XVI=Եկեղեցատուն հայոց պատուեալ յոտին Սրբազան քահանայապետին Գրիգորի ԺԶ. Տաղ
Դիտել փաստաթուղթը Etat actuel de la Perse
Դիտել փաստաթուղթը Familiar dialogues
Դիտել փաստաթուղթը Grammaire de Denis de Thrace
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 1 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 1 (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 2 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Histoire D’Arménie. Tome 2 (1845)
Դիտել փաստաթուղթը History of Ancient India, from the earliest ages to the invacion of the mahomedans
Դիտել փաստաթուղթը Liturgia Armena
Դիտել փաստաթուղթը Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie. T.1
Դիտել փաստաթուղթը Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait de cette Histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François
Դիտել փաստաթուղթը Nuovo dizionario Italiano-Francese-Armeno-Turco
Դիտել փաստաթուղթը Perillustri ac reverendissimo domino domino Aristaci Azariae...
Դիտել փաստաթուղթը Preces S. Niersis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Quadro della storia letteraria di Armenia
Դիտել փաստաթուղթը Quadro delle opere di vari autori
Դիտել փաստաթուղթը Versi di Sua Maesta Lodovico Carlo Augusto Re di Baviera etc, etc, etc
Դիտել փաստաթուղթը Описанiе переселенiя армянъ аддербиджанскихъ въ пределы Россiи, съ краткимъ предварительнымъ изложенiемъ историческихъ временъ Арменiи
Դիտել փաստաթուղթը Опытъ начертанiя исторiи царства армянскаго
Դիտել փաստաթուղթը Прописи армянскiя
Դիտել փաստաթուղթը Россiйско-Армянскiй букварь
Դիտել փաստաթուղթը Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 1
Դիտել փաստաթուղթը Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 2
Դիտել փաստաթուղթը Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 3
Դիտել փաստաթուղթը Աբրահամըն քուրպանը
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի, և սրբոյն Գրիգորի
Դիտել փաստաթուղթը Ազգասէր
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաօգուտ յայտարարութիւն Յովակիմայ Եղիազարեան առ լուսաւորչակրօն ազգակիցս իւր ի սակս Եղիազարեան համալսարանին Հայոց Մոսկովու
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Վինջէնցօ ֆէրրարինին հիգմէթլի էօմրիւնիւն մուխթասար իճմալի
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ վալիտէթուլլահըն միւճիւզէթլէրին քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Ալտինի Ասպետին գտած՝ կրակի մէջ անվնաս մնալու գիւտը
Դիտել փաստաթուղթը Ալփոնսոսի Լամարթինեայ ի կիսանդրին իւր
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն Թէվրաթ եանի Մօսէնին պէշ քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն իյիրմի իքի քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն պէշ քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն փեյղամպէրլէր
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն օն եէտի քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ըլ Աթիգտէն օն իքի քիթապ
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Աղեքսանդր Հոհենլոհէ իշխանազուն քահանային ամմէն վիճակին յարմար հոգեշահ խրատները
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդր կամ Ռօպէնսօն Գերմանացի
Դիտել փաստաթուղթը Աղուեսագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տեառն Հ. Ղուկասու Վ. Ինճիճեան (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տն. Ղուկայ Ինճիճի (1849, 551 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տն. Ղուկայ Ինճիճի (1849, 594 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց ի պէտս առտնին պաշտաման
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի և հոգեկիր հռետորի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք հարկաւորք ըստ պատշաճի տօնից, և աւուրց, և պիտոյից
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթքմատոյց (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան Յունաց (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան կամ Աղանուրական կարգ ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան և հեգարան նոր կարդալ սկսող տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Այցելութիւն սգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Անգիտաց անպէտ (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Անգղիարէն քերականութիւն հայազգի ուսումնասէր պատանեաց համար, որ եւ կըպարունակէ շատ անգղիարէն ընտիր ոճեր
Դիտել փաստաթուղթը Անհաւատութեան դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Անցք երկուց ժողովոց եղելոց ի Ջուղայ, ի հաստատութիւն ուսումնարանի վասն կարգելոյ զսնդուկ տրոց ի պէտս և յօգուտ տնանկաց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն բնական, ուսումնական եւ քաղաքական, ի նախաշաւիղ Ատլասի Աշխարհացոյց պատկերաց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երրորդ. Ափրիկէ (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն չորրորդ. Ամերիկա (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 3 (1802 թվական)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 3 (1802 թվական)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 4 (1802 թվական)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 5 (1804 թվական)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 6 (1804 թվական)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Մարմառա ծովուն. և նեղուցի սպիտակ ծովուն. և նեղուցի սեաւ ծովուն: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Ապաշխարացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյց քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյցք կրօնի և պատասխանատուութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Առակներ և պատմություններ նախնական ընթերցանության համար
Դիտել փաստաթուղթը Առակք (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 42 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 43 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն Սաղմոսի (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն Փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն փիլիսոփայութեան, որ ասի Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին քրիստոնեական վարդապետութիւն ի պէտս դպրոցաց և գերդաստանաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ երկնից
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ծնողաց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն (1839, 203 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն (1839, 42 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բժշկարան ի պէտս գիւղականաց կամ Բժշկական խրատք վասն արքունի գիւղականաց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից և զդիւցազանց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առողջութեան կանոններ
Դիտել փաստաթուղթը Առողջութիւնը պահպանելու վրայ օգտակար կանոններ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածանմանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (Կալկաթա, 1817)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (Ս. Պետերբուրգ, 1817)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 1 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 2 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 3 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 4 (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչն է մատեան երկնային
Դիտել փաստաթուղթը Ատալա օրիորդն սիրազոհ
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն սրբոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս Աշխարհացոյց պատկերաց ըստ արքունի աշխարհագրաց Գաղղիոյ, Անգղիոյ, Գերմանիոյ եւ Ռուսաց, հանդերձ Նախաշաւիղ ծանոթութեամբք բնական ուսումնական և քաղաքական աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արամայիս, որ է բարոյական ստեղծաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արարողութիւն սրբոյ աթոռոյս Երուսաղէմի ըստ նախնական սովորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Արիստոնովսի
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Տելեմաքայ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Տելեմաքայ որդւոյն Ոդիսեայ
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ բարւոք սիրելոյ կամ Արհեստ աստուածսիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ ճարտասանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արձանագրութիւնք, որք վերաբերին առ հաստատութիւն հաշտութեանն ընդ Պարսկաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ բանական կամ տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ երկայնակեցութեան, որ է առողջ, երկայն ու երջանիկ ապրելու ուսումը
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ ճարտարախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արտուտ որ է տաւիղ տրտմահալած
Դիտել փաստաթուղթը Արփիական Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Իւղաբերից
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849, Կալկաթա)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական տետրակներ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական քարոզլար
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական քարոզութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի զօրութիեն, կամ՝ Մին արաբ ծառայի պատմութիւն, որ Քրիստոսի հաւատքովն երանելի էլաւ
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի զօրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի ճշմարտութեան և զօրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Բան առ Հայկազնեայ քրիստոնեայս, Ընկերակցութենէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն որ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Բան գործնական որ է մի միայն խնդրելին ամենայն բանաւորի, և գործ բանական
Դիտել փաստաթուղթը Բան ի վերայ առման քաջակառոյց ամրոցին Երևանայ
Դիտել փաստաթուղթը Բան հրաւէր սիրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի կամ պատասխանատետր մտաւոր և գրաւոր թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւն չորս ետքերնուս վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Բանք երեք ձև ի լոյս ընծայեալք։ Ա. Բ. Յաղագս նախախնամութեան։ Գ. Յաղագս կենդանեաց (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն։ Հտ. Ա (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Անգղիերէն եւ Հայերէն (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Հայերէն եւ Անգղիական։ Հտ. Բ (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան համառօտ ի Գաղղիականէ ի Հայ: Հտ. 1 (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական։ Հտ. 2 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան յիտալական լեզուէ ի հայ և ի տաճիկ բարբառ, ընծայեալ ի լոյս երկասիրութեամբ տեառն Հ. Մանուէլ Վ. Ջախջախեան Կիւմիւշխանացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ի բարբառ Հայ և Իտալական
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայկազեան լեզուի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Բարառնական դիմառնութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Բարառնական դիմառնութիւն ի դիմաց Վարդոյ և Սոխակի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամօրէն յորդորմունք վասն կիրակի օրերն Սուրբ պահելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բարի խորհուրդներ ամմէն օրուան համար, մէկ ամսու վրայ շինած
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն կարգադրութիւն յաղագս կառավարութեան գործոց լուսաւորչական Հայոց եկեղեցւոյ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն հրովարտակք և արձանագրութիւնք վերաբերեալք առ եկեղեցիս դաւանութեան Լուսաւորչական Հայոց, որ ի Ռուսաստան…
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւններ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական սկզբունք (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական սկզբունք (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բացայայտութիւն մտաց հրաւէր սիրոյ տետրակին, ի բանից սրբոց ուղղափառ վարդապետաց
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն յորդորական գլխոցն
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն շարականաց որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն չափուց և կշռոց նախնեաց
Դիտել փաստաթուղթը Բելիսարիոս. Յարացոյց անյիշաչարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն: Հտ. 1 (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն։ Հտ. 1 (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն։ Հտ. 2 (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկականութիւն։ Հտ. 2 (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան հոգևոր (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական աստուածաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն։ Հտ. Ա (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն։ Հտ. Բ (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական օրէնք կամ կրթութիւն առ ի լինել բարի և պարկեշտ քաղաքացի
Դիտել փաստաթուղթը Բոսուետայ Մեղդաց եպիսկոպոսի Խօսք վասն տիեզերական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Բուն տօմար Հայոց և Հռովմայեցւոց (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1831, 263 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1831, 341 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրվառ աղօթից (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղափար հայկական Մեսրովպեան գրոց, որ այժմ անուանի գլխագիր
Դիտել փաստաթուղթը Գաղափար հայկական վայելչագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան շնորհաց ամենասուրբ կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Գեղեցիկ զբօսարան
Դիտել փաստաթուղթը Գիսաւոր աստղ կամ Պատմութիւն գիսաւոր աստղերու
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն վաճառականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն տէրութեանց Եւրոպայ, այսինքն է նկարագիր արդի հանգամանաց Եւրոպական տէրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1815, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1848, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1850, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1850, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (տպ. Արապյան, 1848)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի որդւոյ Յեսսեայ (1815, Կալկաթա)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի: Հտ. 2 (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առակաց Սաղօմօնի Որդւոյ Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք դաւանութեան հաւատոյ. առ ամենասուրբ երրորդութիւն և միասնական աստուածութիւնն` 'ի հայր և յորդի և 'ի սուրբ հոգին
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք երաժշտական. Յորում պարունակին Հայերէն, Յունարէն, և Պարսկերէն հարցմունք՝ և պատասխանատուութիքն համառօտաբար
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան գաղղիերէն, անգղիերէն, հայերէն, տաճկերէն, գերմաներէն, իտալերէն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք կոչեցեալ Զէն հոգևոր, որ ունի զերիս մասունս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք կոչեցեալ Քրիստոնէական ուսանելի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հասարակաց աղօթից եւ խորհուրդներու մատակարարութեան եւ եկեղեցւոյ ուրիշ արարողութիւններուն եւ ծէսերուն ըստ սովորութեան Անգղիոյ եւ Իրլանտիոյ Միացեալ Եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեծագին և պատուկն ականց, և այլոց պէսպս հանք կան և կենդանկն քարանց նաև եօթանց հրահալելեց, և զանազան ազնուագոյն իրաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք նախակրթութեան հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք նոր, որ կոչի Նորատունկ բուրաստան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի Յաճախապատում
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի Սրբազնագործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն թագուհւոյ և որդւոյ նորին Դիոկղետիանոսի և եօթանց իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան սրբոյն և մեծի քաղաքիս աստուծոյ Երուսաղէմիս և սրբոց տնօրինականաց տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քաղաքավարութեան (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քաղաքավարութեան (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Եղիշէ պատմագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Զգօն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Յաճախապատում (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք, որ կոչի Յիսուս որդի
Դիտել փաստաթուղթը Գիւտ կովային պիսակին (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմեական եկեղեցիին պահանջմունքները
Դիտել փաստաթուղթը Գոթողիա։ Եղերերգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գործադրութիւն թուաբանական ի զբօսանս համբակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց և արձանագրութեանց, վերաբերելոց առ հայկական Լազարեան Ճեմարանն արևելեան լեզուաց որ ի Մոսկով, զոյգ ընդ ծանօթութեանց զհիմնարկութենէ, զկերպտւորութենէ և զնպատակէ Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Գուրթուլուշուն եօլու իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ Ողբերգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ Վանից Վանականի Ողբերգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Գրքոյկս կոչեցեալ Երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 1 (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 2 (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 3 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 4 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 5 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 6 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն։ Հտ. 7, մաս 1 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն։ Հտ. 7, մաս 2 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան խրատուց (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան խրատուց (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Դարաստան հատուկտիր գրուածոց Հայ մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն եկեղեցւոյն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ սակս Արեւելեան Ազգաց Սահմանեալ ի հրամանէ Տեառն մերոյ Սրբազան Պապի Ուրբանոսի ութերորդի
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւնք Մ. Յ. Ա. Պալպայիթի գերմանացի հրէի. որ նամակի ձևով իր եղբայրներուն գրեր է
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւնք նոր Իսրայէլի մը. Որ նամակի ձևով իր եղբայրներուն գրեր է
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց, որ և է հոգևոր բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Դիմառնութիւն ի չարչարանս Քրիստոսի փրկչին մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դիմառնութիւն չորից վերջնոց
Դիտել փաստաթուղթը Դիցաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան ի պէտս աշակերտաց Մարդասիրական Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն մանկանց (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն նամակաց ի լեզու գրաբառ և աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ կորուսեալ
Դիտել փաստաթուղթը Դրութիւնք յոգնաթախանձ բանից օգտակարաց, ապաշաւանաց, հոգեշահ խրատուց Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի տուա քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Եղանակ 1837 թուականի Քրիստոսի:Օրացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Եղանակ 1839 թուականին Քրիստոսի: Օրացույց
Դիտել փաստաթուղթը Եղերգութիւնք ի մահն Աբէլի, ի զենումն Իսահակայ, ի գերութիւն Յովսեփայ, ի յազատութիւն Բետուղուայ
Դիտել փաստաթուղթը Եղերերգութիւնք չարչարանաց Իսրայէլացւոց
Դիտել փաստաթուղթը Եղիական: Հտ. 1 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Եղիական: Հտ. 2 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի սրբոյ Վասն պատերազմին Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի սրբոյ Վասն պատերազմին Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոյն Լութերի և Կալվինի և հրահանգ զօրաւոր յուղղափառութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Ենէական
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Եռանկիւնաչափութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 1 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 2 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհիին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան աղօթից ի պէտս վաճառականաց և ճանապարհորդաց
Դիտել փաստաթուղթը Երգք վասն կրօնից, զոր թարգմանեալ է Հ. Մատաթիայ Գարագաշ
Դիտել փաստաթուղթը Երեխայրիք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, թարգմանեալ և շարադրեալ յաշակերտաց նորին, ի պատիւ ազգիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Երեք գիրք Սողոմոնի, այսինքն՝ Առակաց, Իմաստութեան և Ժողովողի
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւն փրկութեան ճամբուն վրայով. քահանայի մը ու աշխարհականի մը մէջ (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաչափութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ (1818, 450 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ (1818, 860 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Զարդք երկնից առ Ապլոց իշխան
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգևոր, որ ունի զերիս մասունս
Դիտել փաստաթուղթը Զղջումն. գիրք աղօթից ի պէտս առանձին աղօթողի
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճախօս առակք Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 1 (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 2 (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 3 (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 4 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 5 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Զուգակշիռք: Հտ. 6 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր Ալֆօնսօ տէ Լիկորի եպիսկոպոսուն թէլիֆլէրինտէն թէրճիւմէ օլունմուշ տուր
Դիտել փաստաթուղթը Էօմրիւ Էվլիյա: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդօրինակութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք հայերէն դպրութեան կամ դիւրին ոճով աւանդեալ կանոնք հայերէն գրաւոր լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցուածք ի սուրբ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր հատուածք, քաղեալք ի գրոց նախնի և արդի մատենագրաց Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընտրութիւն հոգւոց
Դիտել փաստաթուղթը Թալիլի գայըգճը
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան բարեզարդ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան բարեզարդ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու։ Հտ. 2 (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու։ Հտ.1 (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Թատրերգութիւնք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Թէնհատէ պիր քեամիլ ատամ
Դիտել փաստաթուղթը Թէօվպէքեար ատամ
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր: Հտ. 2 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Թութակ Թաղիդեանց
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդհանրական
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդհանրական Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց առ համօրէն հայասեռ ազինս, որոց տեսչութիւն հաւատացաւ նմա ի տեառնէ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շնորհակալութեան ի Հայ ժողովրդոց բնակելոց ի Կալկաթայ առ սրբազան տէր Իսահակ Տէր Գրիգորեան ծ. վ. և նուիրակ սրբոյ Երուսաղեմի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (Շուշի, 1837)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (Կ. Պոլիս, 1846)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայոց (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք, արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն (1848, 172 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք, արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն (1848, 607 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակագրութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1827-1828)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, յորում պարունակին երեք գիրք. Սաղմոս Դաւթի, Ատենի ժամագիրք և Տօնացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն աւագ շաբաթուն և ութօրէից Զատկին
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակի վերջն (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակի վերջն (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Ի չարչարանսն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ի տօնախմբութեան անուան վսեմափառ Անտոնի գեր. Հասուն եպիսկոպոսապետի. Ն. Կ. յԱնտոնեան միանձանց նուէր
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր Ալլահըն ի պատէթինտէ ումումի վէ մախսուսիյէ ճէմիյէթ լէրտէ օգունսագ իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Յեսուայ, որդւոյ Սիրաքայ, և թուղթ Երեմիայ մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Սողոմովնի
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կըսորվեցնէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցնել, կատարեալ մարդ ըլլալ և մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կըսորվեցնէ մարդուս՝ խելքը աղէկի բանեցնել, կատարեալ մարդ ըլլալ, և մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Իննօրեայ կրթութիւն ի պատրաստութիւն տօնի ամենասուրբ սրտի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ է Քրիստոսի հաւատալը
Դիտել փաստաթուղթը Իշ պու Թէմիսթօքլէ հիքեայէթի ալէ մէրաթիպիհի
Դիտել փաստաթուղթը Իչքի իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. 2 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը։ Հտ. 1 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր հոգւոյ (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր հոգւոյ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր հոգւոյ (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Լաւ տետրակ ի սմայ պարունակին կարճառօտ քերականական զուարճութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 1 (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 10 (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 2 (1811)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 3 (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 4 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 5 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 6 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 7 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 8 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 9 (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Լուծ արմատոյն մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաշաւիղ, որ է բացատրութիւն Նիկիական հանգանակին
Դիտել փաստաթուղթը Լրումն լիակատար վարուց և վկայաբանութեանց սրբոց։ Հտ. 11 (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Խադդի հիւմայունին օրինակն է
Դիտել փաստաթուղթը Խադդի հիւմայունին օրինակն է (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Խաշնարածին աղջկանը Եղիսաբեթին երջանիկ մահը
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Ա տոմար (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Բ տոմար (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Գ տոմար (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնեական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական ս. եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական սուրբ եկեղեցւոյ, ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք Բասքալայ ի վերայ աստուածաբանական և իմաստասիրական նիւթոց և յապացոյց ճշմարտութեան քրիստոնէական սուրբ հաւատոց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք հոգեւորք
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին եւ կարգ դպրութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1809)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1823, 36 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1823, 80 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, ըստ օրինակին տպագրելոյ ի Հռովմ
Դիտել փաստաթուղթը Խտրադիմայ դժրողութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խրախճան Պատմութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Խրախճան պատմութեան Հայոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ բամբակի ծառ բազմացնելոյ և բամբակ շինելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ թէ ինչպե՞ս հարկաւոր է ցանել Ամերիկու թամբաքուն, որոյ փորձն առին Ղրիմումն
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ յաղագս բարւոք առնելոյ զառանձնական աղօթսն
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ յաղագս պատուաստման նախապահպանողական ծաղկան
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ տորոն ցանելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք վասն հայրենասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ գիտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս յիշատակէ եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգ Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ յառակացն Քռիլովի, Տմիթրիևի և Խեմնիցերի
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ պատմութիւն սրբուհւոյն Փիլոմենայի
Դիտել փաստաթուղթը Ծանուցումն առ քահանայս ի վերայ խորհրդոյ ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի: Տումար Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի։ Տումար Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կայսերական կարգադրութիւն ի պէտս ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն կենաց Քրիստոնէի եւ Խղճմտանքի հանդարտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն հաւատոյ կամ Սուրբ գրոց և եկեղեցւոյ վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն, յորժամ բարեպաշտօն ծնօղք յանձնեն զզավակս իւրեանց ընդ զօրաւոր պաշտպանութեամբ սուրբ գլխադրին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն Մամիկոնեան ընկերութեան Վարդ Պատրիկեան վարժարանին Թալասու ի Կեսարիա
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնական կոնդակ հարսանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք գործածականք
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք իրերավարժութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կատոն Երէց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ դպրութեան ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ թաղման կարգաւորաց, այսինքն հայրապետաց, եպիսկոպոսաց եւ քահանայից հետեւմամբ օրինակին տպագրելոյ ի սուրբ աթոռն Էջմիածին
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ չորքոտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ և կանոնք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւնք Կայսերական հովանաւորութեամբ պաշտպանեալ Հայկական Ճեմարանին Արևելեան լեզուաց, կառուցելոյ ի Մոսկով քաղաքի ի Տեարց Լազարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն աստուածային պաշտամանց, երևելի տօնից, և արարողութեանց մասնաւոր տօնից և հանդիսաւորութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ աղօթագիրք ամմէն օրուան
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ պատկեր Նաբոլէոն Պոնաբարթէին վարուցը
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կարոլոսի Մոնթեվեքիացւոյ բարոյական և օգտակար խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանագիր զգաստ եւ զգօն անձին
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն երևելի արանց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն երևելի արանց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կենցաղ Իսրայէլացւոց և քրիստոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քրիստոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզա՛րի թէվարիխ (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէր իլէ տօնանմիշ
Դիտել փաստաթուղթը Կոյս Մարիամ Աստուածածինին
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ Ազգիս աշխատութեամբ Ազգային երկուց ժողովոց Եկեղեցականաց եւ աշխարհականաց եւ Հրամանաւ Տ.Տ.Մատթէոսի Արքեպիսկոպոսի Ազգասէր եւ Վեհափառ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ տպագրեցաւ
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնգիրք հարսանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ընծայեութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կորիւն վարդապետի Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ
Դիտել փաստաթուղթը Կուինտոսի Որատեայ Փլակկոսի Արուեստ քերթողական
Դիտել փաստաթուղթը Կտակ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Կտակ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աւետարանական (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աւետարանական (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի: Հտ. Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի: Հտ. Ե-Զ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Գ-Դ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քաղաքավարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնեական վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական պաշտօնի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական. Հաւաքեցեալ յումեմնէ բանասիրէ համառօտաբար՝ վասն մանկանց անվարժից կամ թերավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Կրկնատումար վաճառականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ Հոգեվարժութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Հալիի ատա
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան վրայ նամակներ
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համաբարբառ կամ Ցանկ նմանաձայն բառից Նորոյ Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Համառոտ բառարան ի Ռուսաց լեզուէ ի Հայ (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն ընդհանուր երկրի ըստ նորոգ կարգաց տէրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աստղաբաշխութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ արուեստաբանութիւն և նորանոր հնարք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան Ռուսաց եւ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի հայէ ի տաճիկ, ի պէտս դպրոցաց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական և ի տաճիկ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիականն։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի տաճկականէ ի հայ, ի պէտս դպրոցաց։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական և ի հայ բարբառ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան յիտալականէ ի հայ եւ ի տաճիկ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգիրք ի գրաբառէ յաշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բնական գիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գծագրութիւն Ռուսաց պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրագործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրաչափութիւն դպրատան տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն մտաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, հանդերձ հայոց թուականաւ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կրթութիւն վասն մանկանց՝ որք զառաջինն մատչին ՛ի սուրբ խորհուրդ հաղորդութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հայկազեան քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հնախօսութիւն կամ պատմութիւն նախնի տէրութեանց, որ յետոյ անկան ընդ տէրութեամբ Հռովմայեցւոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մտածութիւններ տարիին ամէն մեկ օրուան քրիստոնէայներուն հոգեւոր շինութեանը համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ յայտյանդիմանութիւն երկուց ճշմարտութեանց ընդդէմ երկուց մոլար դրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր Մխիթարեան միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր վարուց երևելի արանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց դպրատանց տղոց համար:
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հռովմայեցւոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Միջին դարու
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց (1849, 512 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց (1849, 542 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարք սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տրամաբանութիւն Մառսէի Գաղղիացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն գաղղիական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն ի Ռուսաց լեզուէ ի Հայ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն լատին բարբառոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քննութիւն Քրիստոնէական հաւատոց և Մահմետական Կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն պզտի տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ օդերեւութաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ազգասիրական սխրագործութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայկական քերականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն պատմութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան՝ հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի Հայ լեզուէ ի Ռուս՝ վասն բառից ի սմա պարունակելոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն վիպասանութեան սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (1 հրատ.)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (2 հրատ.)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան՝ հաւաքեալ յումեմնէ բանասիրէ, վասն նորավարժ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Համբաւք ի գնդէ որոշեցելոյ վասն Կովկասեան սահմանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայնակ եւ մաճըռնակ Այբ ու Բենի թուղթ
Դիտել փաստաթուղթը Հայր մեր տէտիյիմիզ տուանըն թաֆսիլի Յիսուսեան միաբանլարընտան մէշհուր վէ մէմտուհ Փաօլօ Սէնեէրի նամ վարդապետին քիթապլարընտան իխրաճ վէ թէրճիւմէ օլունմուշ տուր
Դիտել փաստաթուղթը Հայրապետլէրին քիթապլարը տին միւճատէլէլէրինտէ ֆայիտէլէրի իւզէրինէ պիր րիսալէ
Դիտել փաստաթուղթը Հանգանակ հաւատոյ, որ է բացատրութիւն բանից հաւատամքին
Դիտել փաստաթուղթը Հաշուետումար պարզագիր
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր առակք Վարդանայ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր պամութիւնք վարուց օսմանեան թագաւորաց և վէզիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր վարք սրբոց Լատին եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հարթագունդք: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Հարիւր եւ չորս սուրբ պատմութիւն, հաւաքեալ ի հին և ի նոր կտակարանաց յօգուտ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, ի յարգոյ Յովսեփայ Ալլենեան
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում կամ Մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատոյ հիմունքները ու քանոնները: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատով խոստովանիմ (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատով խոստովանիմ (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատով խոստովանիմ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն Բրոթէսդանդ ըսուած քրիստոնէից գործածած հաւատոյ դաւանութեանց և քրիստոնէականաց, որ կը պարունակէ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն աստուածային վկայութեանց յաղագս ամենայն ուսմանց քրիստոնէական հաւատոց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Հեթում պատմիչ Թաթարաց
Դիտել փաստաթուղթը Հետազօտութիւն ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Ա (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Ա-Դ (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Բ (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց: Մասն Գ-Դ (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 1 (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 2 (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 3 (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 1 (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 2 (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 3 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 4 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 6 (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց։ Հտ. 5 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգելից պտուղ (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեշահ մտածութիւնք աստուածային բանից
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Հոմերոսի Ոդիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հոմերոսի Ոդիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հռասսելաս արքայորդին Եթովպիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակ ողորմութեան աստուածազօր մեծափառութեան ինքնակալի և կայսեր ամենայն Ռուսաց Նիկողայոսի Առաջնոյ առ ազգս Հայոց, որ ի Վրաստան
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակաւոր աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ գործնական առ բարւոք մատակարարութիւն խորհրդոյ ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ եօթնեկի, եօթնեակ եօթամբք դասաւորեալ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ համաշխարհական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ ճարտասանութեան կամ ճառաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1850, 418 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1850, 96 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ Եկեղեցւոյ (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք աստեղագիտական ի վերայ գիսաւոր աստեղաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկնագնդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք դաստիարակութեան աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր ի խորհրդարանէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրիտակ հօր ուրումն առ դստերս իւր
Դիտել փաստաթուղթը Հօրն Աղփոնսոսի Հրոդերիկեայ Հրահանգք կատարման և քրիստոնէական առաքինութեանց։ Տոմար Թ։ Գ մասն Գ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Քրիստոսի և հաւատացեալ հոգւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ Այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ Այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճակատ անմահից
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երջանկութեան յԱմբրոսէ Սէրլեայ եւ Երկնային շաւիղ յանանուն հեղինակէ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երջանկութեան, որ է մարդս երջանկացընելու արուեստը
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհացոյց առ բարեպաշտ կեանս, որ հիմնեալ է ի կանոնս Քրիստոնէուե
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Մ. Դ. Թաղիդենաց ի Պարսկաստան։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի. Հայս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան։ Հտ. 1 (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ առաջին ժամանակի մարդոյ կրօնական և մտաւորական և բարոյական կրթութեանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ասացեալ ի հանդիսի ազատերամն Երաստու, գումարեալ ի Լազարեանց ճեմարանի Արևելեան Լեզուաց՝ որ ի Մոսքու ի սեպտ. 1848 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ բարոյական (1848, 52 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ բարոյական (1848, 66 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ բղխման հոգւոյն սրբոյ ի հօրէ և յորդւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ի վերայ ազգային յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ հոգւոյն սրբոյ գործքին վրայով
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս համակերպութեան ընդ կամացն աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս քրիստոնէական միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ Տիւզեանց, որ ի 14 (2) աւգոստոսի խօսեցաւ Հ. Թադէոս վ. Մուրատեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական. Ի Հանդէս երջանիկ կուսանացն սբց հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն աւագ ուրբաթու, ի վերայ մահուան և չարչարանաց փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն տասնհրամանեան հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ` ամենամաքուր Ծննդեան և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ տեսլեան Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, Տաճկերէն բանիւք (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ՝ ամենամաքուր Ծննդեան, և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ Տեսլեան Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, Տաճկերէն բանիւք (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք իմաստասիրականք
Դիտել փաստաթուղթը Ճեմարան գիտելեաց (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Ճեմարան գիտելեաց (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ դարձ կամ հարկաւոր մտածականներ
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ քաղաքավարութիւն վասն տիկնաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն քրիստոսական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ հոգւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մահի Մէրեէմ
Դիտել փաստաթուղթը Մաղթանք գիշերայինք. ասացեալ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մաղթանք չափաւ
Դիտել փաստաթուղթը Մայր որդեխնամ
Դիտել փաստաթուղթը Մանիշակք քաղեալք առ ստորոտով Հեղիկոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժ, որ պզտի տղոցը վարժութեանը համար աղէկ զրոյցներ կընէ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկատածութիւն, որ է բնական, բարոյական և իմացական հրահանգ խնամատարութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մանրանկարք, որ է մինիաթուռա արհեստ մանրակտիտ ներկերանգ նկարագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1831, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1831, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մարզարան մանկանց, որ է այբբենարան ինչ համառօտ ճոխացուցեալ բարոյական ընտիր օրինակօք
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ անուն պզտիկ աղջկան մը պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ ատընտա պիր քիւչիւք գըզըն նագլիէթի
Դիտել փաստաթուղթը Մարտինոս Լուտերին վարուց եւ նորոգութեան պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծին Գրիգորի Առաջնոյ, սրբոյ քահանայապետի Կանոն հովուական
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգ երգոց անուանեալ բանիցն Սաղոմօնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Յովհաննու առաքելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 1 (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 10 (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 2 (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 3 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 4 (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 5 (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 6 (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 7 (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 8 (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 9 (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդայ սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գործոց առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն եօթանց թղթոց կաթուղիկեայց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն թղթոյն Պօղոսի առ Եփեսացիս
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ժամակարգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 1 (1806)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 2 (1811)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 3 (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն սրբոյ երկոտասան մարգարէից
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն տէրունական Հայր մեր աղօթից եւ ճառք խաչելութեան, թաղման և յարութեան, և խրատ միանձանց երանելւոյն սրբոյ Եղիշէի վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքի մեծանալոյն եւ զօրանալոյն համար (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքի մեծանալոյն և զօրանալոյն համար (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբեան առաջնորդ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբեան շարադրիչ Հայ և Անգղիական լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Մետաքսաբանութիւն կամ Աղէկ մետաքս շինելու արհեստ
Դիտել փաստաթուղթը Մէթասթազեօ շաիրին թէլիֆլէրինտէն պիր գաչ րուհանի գասիտէ թէրճիւմէլէրի տիր
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութեան վրայ սուրբ գիրքերուն ողջամիտ վարդապետութեանը քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութեան վրայ. Նորաղանդներուն քանի մը վարդապետութիւններուն քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մնացորդք վարուց սրբոց արտաքոյ Տօնացուցին մերոյ: Հտ. 12 (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Մշակականք
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Մտածական աղօթք քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Մտածութիւնք ի վերայ եօթն գլխաւոր ցաւոց սրբոյ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս Պատշաճից
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս հաստատութեան նպատակի եւ արդեանց քրիստոնէութեան եւ յատկապէս յաղագս վարդապետութեան փրկագործութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յայսմաւուրք, ըստ կարգի ընտրելագոյն օրինակի Յայսմաւուրաց Տէր-Իսրայէլի
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարար նախակարգութիւն Ընկերութեանն Համազգեաց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարար ուղղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն Արամեան ընկերութեան վասն գիրս ուսմանց տարածանելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն Քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն ազգային ճեմարանի սրբոյ Երուսաղէմի, որ յԻւսքիւտար
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն առաջին ընդդէմ նորաղանդից
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն երկրորդ ընդդէմ նորաղանդից
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն եւ համառօտ դաւանութիւն Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն քրիստոնէական ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւն աստուածգիտութեան (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւն աստուածգիտութեան (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Յանդիմանութիւն անձին
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի վարուցը համառօտ պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննա Տ՚արգ կամ Օրլէանի օրիորդին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Իմաստասիրի և կաթողիկոսի Հայոց Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Բ
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Գ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ Գեղեցկի զրոյցք ընդ Ասանեթայ ամուսնոյ իւրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփին պատմութիւնը (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփին պատմութիւնը (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Յորդոր առ Գրագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Յուլիոս կամ Հոգեզաւկի մը պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նախադուռն վարժութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի ընտանեկան (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից Սբյն Գրիգորի Նարեկացւոյ Հոգեկիր Հռետորի
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1812)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի և հրեշտակակրօն վարդապետի (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբող Որդւոցն որոտման՝ սրբազան Առաքելոցն մէծին Յակոբայ և աստուածաբան աւետարանչին Յօհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան Սբյ Աթոռոյն Էջմիւծնի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան յօրհնեալ յիշատակ բարեպաշտին Գալուցեան պարոն Յարութիւնին՝ երեսնեւհինգամեայ արդիւնաշատ վարժապետին
Դիտել փաստաթուղթը Ներսեսի Շնորհալւոյ կաթուղիկոսի Հայոց Թուղթ ընդհանրական առ համօրէն հայասէռ ազինս
Դիտել փաստաթուղթը Նիսիպին եպիսկոպոսու եախօտ միլլէթի էրմէնիան պէյնինտէ Մծբնայ հայրապետ թապիրի իլէ մէշհուր օլան սուրբ Յակոբ ազիզին միւտտէթի էօմրիւնիւն ռիվայէթի
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթ բժշկական
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր ազգային դաստիարակութեան կամ Ազգային դաստիարակութեան գլխաւոր թերութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր գաղթականութեան Հայոց ի Պարսկաստանէ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր ուսմանց, որ է բնութիւն, պատմութիւն, հարկ և օգուտ իւրաքանչիւր մասանց գրագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր վարուց Ստեփանոսի Ագոնց Գիւվէր արքեպիսկոպոսի ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Սրբոյ Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի։ Գործք առաքելոց (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Փարիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850, 558 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850, 969 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարանըն Ալլահըն իլհամի իլէ վէրիլմիշ օլտուղունա իսպաթլար
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք, աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան եւ հեգերէն, հայերէն շիտակ հեգել սորվելու
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. Ա (Ա-Կ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. Բ (Հ-Ֆ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք յունարէն, իտալերէն, հայերէն, տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բարբառարան համառօտ հայերէն-տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր տետրակ այբուբենական
Դիտել փաստաթուղթը Նոր տետրակ այբուբենական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն Գաղղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն զրոյցք (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս էֆիմերտէ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան երաժշտական
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան օրհնութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Նումայ Պոմպիլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգևոր երգոց սուրբ և ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1802)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Ոթոն կամ կորսըւած տղու մը պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսիայ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսիոյ (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան Յուլիոս Կեսարոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք եւ հառաչանք ի դիմաց մօրս մեր սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն Ստեփանոսի Սիւնեաց Այցելուի, Որդւոյ Տարսայիճ իշխանի, ըստ խնդրոյ Վարդապետին Խաչատրոյ Կեչառացւոյ, Ի ՉԽԸ Թուիս մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի դար Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Որդեգիր կուսին կամ Դարձ մը
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա: Հտ. Զ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական և բնական աշխարհագրութիւն և հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնականութիւն նաւուղղութեան. Յերիս գիրս բաժանեալ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսուցիչ Ռուսաց և Հայոց լեզուաց յօգուտ ուսումնասէր Հայոց, և լեզուասէր այլազգեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պաղեստին
Դիտել փաստաթուղթը Պապականք եւ Բրօթէսթանդք կամ պապականներուն եւ բրոթէսթանդներուն մէջ եղած գլխաւոր տարբերութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան աւետարանական քրիստոնէից դէմ հրատարակուած առաջին յայտարարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան հաղորդութեան ճառին առաջին տետրակին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք առ անիրաւ զրպարտութիւնս իմաստակի ուրումն ընդդէմ նոր քերականութեանն գրաբառ լեզուիս Հայոց տպեալ աստ ի նախընթաց ամի
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագ կամ ժամերգութիւնք ’ի մատուցանելն զսուրբ խորհուրդ մարմնոյ եւ արեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր տօնից սուրբ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Պատճէնք նամակաց վաճառականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն Յովհաննու Կաթողիկոսի ամ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գաղղիացւոց։ Հտ. 1 (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գաղղիացւոց։ Հտ. 2 (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հնդկաց: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 1 (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 2 (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 3 (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 4 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 5 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 6 (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մարիանեայ կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մեծին Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պարսից։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին, յորում են բանք խրատականք օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ և այլ բանք պիտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պոնտոսի, որ է Սեաւ ծով
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց ի Հին և ի Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարուց. Սքանչելեաց. և Դիպուածոց՝ Սրբոյն Յօհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Ա (1841, 637 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Բ (1841, 546 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից որ եղև ի Կոստանդնուպօլիս վասն յայտնի կացուցանելոյ զճշմարտութիւն հաւատոց հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ՝ այնոցիկ, որոց չէինն տեղեակ և մեղանչէին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկրին Տարօնոյ (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կամ Յիշատակ ինչ ինչ անցից՝ դիպելոց յաշխարհին Աղուանից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենդանեաց ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահատակութե սբց Վարդանանց, և Ղևոնդեանց Քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Ռօպէնսօնին Քռիւզօէ ի խրատ և ի կրթութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Ռօպէնսօնին Քրիւզօէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց մեծին Կոստանդիանոսի ինքնակալի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեան ի Գերմանիա։ Հտ. 2 (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեանն ի Գերմանիա։ Հտ. 1 (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական ժողովոց եկեղեցւոյ, որք յարեւելս գումարեցան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն և խրատ բժշկութեան ցաւոյն նորոգ ծագելոյ յաշխարհին Հնդկաց և երևելոյ ի զանազան աշխարհս, որ անուանեալ կոչի՝ կալիրամարպս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմուի փոնցիանոս կայսերին, վէ թագուհի սուլթանըն վէ էվլատի Դիոկղէտիանոս շահզատէնին, վէ եէտի իլիմտար քիմէսնէլէրին
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգևոր (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Ա (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Ա (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Բ (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Գ (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Պէտուլիա շէհրինին Յուդիթ մարիֆէթիյլէ խէլաս օլմասը
Դիտել փաստաթուղթը Պիոս Թ քահանայապետին մէկ ատենախօսութիւնը և Աւստրիայի եպիսկոպոսաց հովուական նամակը
Դիտել փաստաթուղթը Պիր քրիսթիյան ատամ այըն հէր պիր կիւնիւնտէ էտէճէք թէֆէքքիւրլէր
Դիտել փաստաթուղթը Պոնտոս: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Պու գիրք օլ տուրքի Քրիստոնէական հաւատքըմըզա
Դիտել փաստաթուղթը Պու գիրք օլ տուրքի Քրիստոնէական հաւատքըմըզա Իգթիզալը Կերէք օլան Պիր գաչ Էօյրէնիլէճէքլէր՝ Հայճայ պիլմէյէն քրիստոնեայ եղբայրլարըմըզ իչին Թիւրքճէ շարադրել օլունտու
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն գիրքի օլ տուր քի Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչին Էվէլինտէն...
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն քիթապը Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն քիթապը Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Պունտան ագտէմ 1838 սէնէսինտէ ստամբա օլան Պէշ տէհր ֆէրգի
Դիտել փաստաթուղթը Պտղալից յորդորակ յընթեռնուլ և ի գիտել զԱստուածաշունչ գիրս
Դիտել փաստաթուղթը Պօղոս ու Վիրգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն ուղղափառ հաւատոյ ընդդէմ նորաղանդից, որ շարադրեր է նորաղանդութենէ դարձած անգղիացի ասպետ մը
Դիտել փաստաթուղթը Ջերմանց Մխիթարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ռենադոս
Դիտել փաստաթուղթը Ռօպէնսոն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Սահման ազգային ժողովոյ յաղագս բարեկարգութեան ս. ուխտի եկեղեցւոյ և վարժապետաց և համօրեն ժողովրդոց
Դիտել փաստաթուղթը Սահման ազգային ժողովոյն, որ եղև յամի տեառն 1826 ի մարտի 4, ի Պատրիարգարանս ամենայն Հայոց, որ ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Ա կանոն (1809)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Ա կանոն (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1820)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1844, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1844, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի, որ եւ կոչի Սաղմոսարան (1804)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս Դաւթի, որ կոչի Սաղմոսարան
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս հեգենայ որ է Հեգերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս որ կըպարունակէ Դաւթի սաղմոսները և ուրիշ օրհնութիւններ Աստուածաշունչէն (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս, որ կը պարունակէ Դաւթի սաղմոսները և ուրիշ օրհնութիւններ Աստուածաշունչէն (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից
Դիտել փաստաթուղթը Սան Պիռռայ Գաղղիացւոյ Նաւակոծութիւն, կամ Պաւլոս եւ Վերգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Սեբերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի Ճառք ԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Սեբերիանոսի կամ Սեւերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Սեղան խնկոց
Դիտել փաստաթուղթը Սիդրոնիոսի Հոշիոսի Ի չարչարանս Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սիրակարկաջ, որ է հանդիսարան Հայերէն, Պարսերէն, և Հնդստանցերէն երգոց
Դիտել փաստաթուղթը Սիրտ մարդոյ, որ է տաճար աստուծոյ կամ գործարան սատանայի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնագիրք տումարի սրբոյն Լևոնի և սահմանի սուրբ ժողովոյն Քաղկեդոնի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք հաշուեմատենի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք պատմութեան ազգաց Քրիստոսի թուականէն ինչուան մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք պատմութեան հին ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնէական վարդապետութեան կամ Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան և կրօնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից կամ նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեավ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեաւ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աստուածածինին մէօհթասէրի վարքը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աստուածածնայ հրաշագործ Միտալին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աւետարան ըստ Մատթէոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ փէտէրրմիզին թէվարիխի վէ էնճամընտա պազը մուխթասար տուալէր վէ էլզէմ թէֆէքքիւրլէր իլավէ օլունմուշտուր
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Կղեմէս Էնկիւրիւ եպիսկոպոսունուն չէքտիյի սիասէթլէրին հիքեայէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն Էօմրիւնիւն րիվայէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն իւչ քիթապլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ դաստառակ կամ Քրիստոսի տեառն մերոյ Հայոց Աբգար թագաւորին խաւրած անձեռագործ պատկերին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ խաչ եօլուն զիյարէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածինին իսմինին հէօրմէթինէ թախսիս օլունան Նօվէնանըն թէրճիւմէսի տիր քի
Դիտել փաստաթուղթը Սպասաւորութիւն սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Կալկաթայ քաղաքի
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց (1822, 2-րդ հրատ.)
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ։ Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն կայսերանիստ քաղաքին Վեննայի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան գործողութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն եկեղեցւոյ հին և նոր օրինաց
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Թ. Խնամօք Աստուծոյ քահանայապետի թուղթ առ արեւելեացս
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ Բարսղի Եպիսկոպոսի Կեսարու Կապադովկացւոց Ճառք վասն վեցօրեայ արարչութեանն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի յաճախապատում ճառք և աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1850, տպ. Արապյան)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1850, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Գիրք աղօթից, որ կոչի Նարեկ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Երկրորդ մատեան ճառից
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ Գիրք աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 1 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 2 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 4 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք։ Հտ. 3 (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Կիպրիանու կարքեդոնացւոց եպիսկոպոսի Գիրք վասն միութեան եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսոյ արքեպիսկոպոսի հատընտիր գիրք և ճառք և ներբողեանք: Հտ. 1 (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսոյ արքեպիսկոպոսի հատընտիր գիրք և ճառք և ներբողեանք: Հտ. 2 (1818)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ և Մեկնութիւն խորհրդոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին աստուծոյ: Հտ. 1 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին աստուծոյ: Հտ. 2 (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն հօրն Բենեդիկտոսի Կանոնք զոր թարգմանեալ է աշակերտաց մեծի հօրն Մխիթարայ
Դիտել փաստաթուղթը Սօս և Սօնդիպի
Դիտել փաստաթուղթը Վաճառումն Յովսեփայ
Դիտել փաստաթուղթը Վայելչագրութիւն։ Հատուած Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վանլը պիր Էրմէնի իլէ բրօթէսթանդ քարոզիչ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն Քրիստոսի խաչին համար
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց ի հրահանգս ընթերցանութեան եւ բարեկրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք ամենասուրբ կուսին Մարիամու Աստուածածնի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք եւ վարդապետութիւն Յիսուսի Քրիստոսի բաժանեալ ի մտածութիւնս վասն աւուր աւուր տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք զօրավարաց անուանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք նախնի իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք նահապետաց եւ մարգարէից
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոյն Գէորգայ զօրավարին
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ Վարդգիսի Տն. Տուհաց
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ Վարսենկան՝ սկայուհւոյ Աղուանից
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք հնոյն Հայաստանի։ Քննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Վիկտորիայ այբբենարան (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Տախտակք ընդօրինակութեան գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի Մագիստրոսի ուղղափառ Իշխանի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1822)
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1832)
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեկան առածք հոգեշահ իմաստից երևելի արանց վեշտասաներորդ դարու, ընդ ամսօրեայ իմաստս ԺԹ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց Առաքինական գործոց
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1823, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԲ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1824, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԳ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1827, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԶ
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց հայրապետի Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Ներսեսի Շնորհալւոյ Չափաբերականք
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Պոսիւէի արքեպիսկոպոսի Խօսք ի վէպս ազգաց: Հտ. Ա (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Պոսիւէի արքեպիսկոպոսի Խօսք ի վէպս ազգաց: Հտ. Բ (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան աշխարհի. Բովանդակիչ բնական և բարոյական գիտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Բ (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Ա (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Գ (1824)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն անթառամ ծաղիկ մեծացուսցէին
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Ա (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Բ (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Գ (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Դ (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ Գովասանաց առ համօրէն Տնօրինական Սուրբ Ուխտատեղիսն, որք են յԱծահրաշ Քաղաքն սբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ աղօթամատոյց վասն ջերմեռանդ աղօթասիրաց...
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ այբբենական որ է դուռն ընթերցական ուսման (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց (1813)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց առ համորեն տնօրինական սուրբ ուխտատեղիսն, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ, որ սրբագրական տպագրութեամբ ի լոյս եղև ածեալ (1805)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց առ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղիսն որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովեստի նորոգ և սրբագրութեամբ յօրինեալ ի հայկական և ի տաճկական բարբառ: Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովեստի, նորոգ և սրբագրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ զունայնութենէ կենցաղոյս, ոտանաւորեալ ի հոգելոյս Յակօբ աստուածաբան Պատրիարգէ Կոստանդնուպոլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ որ կոչի պատճառ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակս այս որ կոչի Քաղաքավարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցմեր ժամանակս։ Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տինին թէմէլլի պօրճլարընըն կէնճ քրիստոնեայէ թարիֆի
Դիտել փաստաթուղթը Տնտեսութիւն մարդկային կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Տոմարագիտութիւն ընդհանուր եկեղեցական և քաղաքական
Դիտել փաստաթուղթը Տովբիթ
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն հասարակ
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1807)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1-2 (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1-2 (1849)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց։ Հտ. 1-2 (1834)
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ գուրթարըճըմըզ Յիսուս Քրիսդօսուն Եէնկի Ա'հտը (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խելաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն Եէնի Ահտը (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Րապպիմիզ Յեսու Էլ Մէսիհին Յահտ ի ճէտիտի։ Այսինքն Նոր Կտակարան Տն Մերոյ Յի Քի (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Րօմա թէվարիխի իճմալի
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ ընդհանուր գրոց տպագրելոց ի Վէնէտիկ յաշակերտաց ամենապատիւ տեառն Մխիթարայ մեծի Աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ տպագրեալ և ձեռագիր գրոց Հայոց ի մատենադարանի ներգործական խորհրդականի տէրութեան Աղեքսանդրի Խուդաբաշեան, շարադասեալ ըստ կարգի այբուբենից
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ Սրբոյ Յարութեան Աշխարհամատրան Տաճարի՝ յատկացեալ տարեկան հանդիսաւոր արարողութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ամենայն ազգ հայերէն մատենից, տպագրելոց ի Վենետիկ, ի Վեննա, ի Կոստանդնուպօլիս, ի Կալկաթա, ի Զմիւռնա, ի Մոսկով և յայլ քաղաքս
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ընդհանուր գրոց տպագրելոց ի Վէնէտիկ ի Միաբանութենէ Ամենապատիւ Տն Մխիթարայ մեծի Աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ մշտնջենաւոր շաբաթական թափօրի՝ սրբոյ Յարութեան Աստուածընկալ շնորհապարգև սուրբ Տեղեաց չարչարանացն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ վասն ամի տեառն 1829
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցաք վասն ամի տեառն 1827
Դիտել փաստաթուղթը Փափանըն իտտիալէրի
Դիտել փաստաթուղթը Փիլոնի Եբրայեցւոյ Մնացորդք ի Հայս, որ են Մեկնութիւն Ծննդոց և Ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան և յերիս մանկունս կամ ի հրեշտակս։ Հտ. 2 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Փոխերէցն Վէկֆիլդայ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառութիւն Հայկական լեզուին
Դիտել փաստաթուղթը Փոքր քաղաքներուն մեծ սիրտ մարդիքը
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ բառագիր
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական տնտեսութեան վրայ տեղեկութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Ա (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Բ (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Գ (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Դ (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն համառօտ (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն համառօտ (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Քաղուածոյք ի թարգմանութեանց նախնեաց հանդերձ յոյն բնագրաւ
Դիտել փաստաթուղթը Քառեակ սակաւապատում
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ աւագ ուրբաթ օրին համար
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզք նորին կայսերականի մեծութեան ամենաբարեպաշտ թագաւորի և կայսեր Ալէքսանդր Պաւլովիչ ինքնակալին ամենայն Ռուսաց (1811)
Դիտել փաստաթուղթը Քերական լեզուագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականական սկզբունք իտալական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Արամեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 1 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 2 (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 3 (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գաղղիական (1821)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Գերմաներէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի, բացադրեալ ի Ռուսաց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Ռուսերէն-Հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիական և հայերէն (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիարէն եւ հայերէն (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն բազմալեզու
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի Հտ. 1 (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի Հտ. 2 (1844)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գերմանացի բարբառոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գործնական՝ քիչ ատենի մէջ շարադրութեան վարժելու համար
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գրաբառ լեզուիս Հայոց: Հտ. 1 (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն իտալական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն համառօտ, պարզաբանութեամբ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայերէն և անգղիական
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1801)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826, 2-րդ տպ.)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1831)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1833)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1845)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1848)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի, աւանդեալ ի գրոց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական (1815)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական լեզուի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկական լեզուի (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայոց լեզուի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբելի (1825)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբելի (1835)
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւն խնդրոց
Դիտել փաստաթուղթը Քսենոփոնտեայ Կիւրոսի խրատու պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան տինինտէ այն ու ատէթլէրին զուհուրու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան քիլիսէսինին թէվարիխի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստինէական քերթուած
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեական վարդապետութեան (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1847)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1850)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեանըն քլավուզու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական կրթութիւնք և այլ աղօթք ի պէտս մանկանց Մարդասիրական Ճեմարանին
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1823)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1842)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1843)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1846)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն ըստ դաւանութեան Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն ոտանաւորեալ առ հեշտին մտառութիւն համբակաց, ևս առաւել մանկանց դպրատան Լուսաւորչի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ Գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կըսորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսական
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում կամ Մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսուսոյց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1829)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1830)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1831, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1836)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1837)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1838)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1813
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1815 ամի Տեառն և մերոյս ռմկգ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1831 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1834 թուականի փրկչին և Հայոց ՌՄՁԳ ամի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1835 ամի տեառն և ՌՄՁԴ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1836 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՁԵ Հայոց թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1837 փրկչական ամի, և ռբձզ Հայոց թուականիս
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1838 ամի տեառն և ՌՄՁԷ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1839 ամի տեառն և ՌՄՁԸ Հայոց թուականի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1840 նահանգ ամի տեառն և ՌՄՁԹ Հայոց թուականի (1839)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1842 ամի տեառն և ՌՄՂԱ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1843 ամի տեառն եւ Հայոց ՌՄՂԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1843 ամի տեառն և ՌՄՂԲ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1844 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՂԳ հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1846 ամի տեառն և ՌՄՂԵ հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1847 ամի տեառն և ՌՄՂԶ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1847=ՌՄՂԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1848 նահանջ ամի տեառն և 1297 ՌՄՂԷ Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1851 ամի տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1819. և հայոց թուականիս ՌՄԿԸ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1823. և հայոց թուականիս ՌՄՀԲ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1825. եւ մերոյս ՌՄՀԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1825. և հայոց թուականիս ՌՄՀԴ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1827 և Հայոց թուականիս ՌՄՀԶ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1829. և մերոյս 1278 (ՌՄՀԸ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի տեառն 1845 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1843 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1848 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1850 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1836 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1837 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1838 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1839 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1841 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1842 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1844 նահանջ թուականին եւ Հայոց ՌՄՂԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1845 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1846 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1847 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1850 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 եւ Հայոց ՌՄՁԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1841 եւ Հայոց ՌՄՂ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1842 եւ Հայոց ՌՄՂԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1845 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1846 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ ամի տեառն 1824, և Հայոց թուականիս ՌՄՀԳ. ըստ հնոյ տօմարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ ամի տեառն 1848 եւ Հայոց ՌՄՂԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 և Հայոց ՌՄՁԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1844 եւ Հայոց ՌՄՂԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակ հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակ հայկական վայելչագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարևագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարևագրաց նորապէս շարադրեցեալ
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք հայկական արուեստագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ֆասըլքեարի մէքթուպլէր: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Ֆասըլքեարի մէքթուպլէր: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէլիչէ Ռոպոլին
Դիտել փաստաթուղթը Ֆլէօրիեայ Գաղղիացւոյ Քրիստոնեական վարդապետութիւն պատմական