close this section of the library Արք Եպիսկոպոսին Բաղտասարայ արդեամբք և ծախիւք նորա
View the document Համառօտ հայկազեան քերականութիւն