close this section of the library Դոնդեի Դյուպրե
View the document Հատընտիր առակք Վարդանայ վարդապետի
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Փարիզ)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1828)
View the document Ողբ Եդեսիայ (1827)
View the document Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Նոր Կտակարանը