close this section of the library Եվրաթ
View the document Քերականութիւն Արամեան լեզուի
View the document Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ