close this section of the library Թագաւորական
View the document Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից