close this section of the library Լազարյան Ճեմարան
View the document Описанiе переселенiя армянъ аддербиджанскихъ въ пределы Россiи, съ краткимъ предварительнымъ изложенiемъ историческихъ временъ Арменiи
View the document Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 1
View the document Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 2
View the document Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 3
View the document Աղօթամատոյց
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 42 էջ)
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 43 էջ)
View the document Արձանագրութիւնք, որք վերաբերին առ հաստատութիւն հաշտութեանն ընդ Պարսկաստանի
View the document Աւետարանի զօրութիեն, կամ՝ Մին արաբ ծառայի պատմութիւն, որ Քրիստոսի հաւատքովն երանելի էլաւ
View the document Աւետարանի զօրութիւն
View the document Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 1
View the document Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 2
View the document Բարձրագոյն հրովարտակք և արձանագրութիւնք վերաբերեալք առ եկեղեցիս դաւանութեան Լուսաւորչական Հայոց, որ ի Ռուսաստան…
View the document Գաղափար հայկական վայելչագրութեան
View the document Գոթողիա։ Եղերերգութիւն
View the document Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց և արձանագրութեանց, վերաբերելոց առ հայկական Լազարեան Ճեմարանն արևելեան լեզուաց որ ի Մոսկով, զոյգ ընդ ծանօթութեանց զհիմնարկութենէ, զկերպտւորութենէ և զնպատակէ Ճեմարանին
View the document Եղերգութիւնք ի մահն Աբէլի, ի զենումն Իսահակայ, ի գերութիւն Յովսեփայ, ի յազատութիւն Բետուղուայ
View the document Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1830)
View the document Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1840)
View the document Զղջումն. գիրք աղօթից ի պէտս առանձին աղօթողի
View the document Ընտիր հատուածք, քաղեալք ի գրոց նախնի և արդի մատենագրաց Հայոց
View the document Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ
View the document Ժամանակի վերջն (1840)
View the document Կարգադրութիւնք Կայսերական հովանաւորութեամբ պաշտպանեալ Հայկական Ճեմարանին Արևելեան լեզուաց, կառուցելոյ ի Մոսկով քաղաքի ի Տեարց Լազարեանց
View the document Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար
View the document Կրօնագիտութիւն քրիստոնէական
View the document Համառօտ բառարան Ռուսաց եւ Հայոց
View the document Համառօտ գծագրութիւն Ռուսաց պատմութեան
View the document Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, հանդերձ հայոց թուականաւ
View the document Համառօտ քննութիւն Քրիստոնէական հաւատոց և Մահմետական Կրօնի
View the document Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան՝ հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի Հայ լեզուէ ի Ռուս՝ վասն բառից ի սմա պարունակելոց
View the document Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (1 հրատ.)
View the document Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (2 հրատ.)
View the document Հռչակաւոր աղօթք
View the document Հրահանգ ճարտասանութեան կամ ճառաբանութեան
View the document Ճառ ասացեալ ի հանդիսի ազատերամն Երաստու, գումարեալ ի Լազարեանց ճեմարանի Արևելեան Լեզուաց՝ որ ի Մոսքու ի սեպտ. 1848 ամի
View the document Մեղքի մեծանալոյն և զօրանալոյն համար (1840)
View the document Նախադուռն վարժութեան
View the document Նկարագիր գաղթականութեան Հայոց ի Պարսկաստանէ ի Ռուսաստան
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1834)
View the document Նորահիւս էֆիմերտէ
View the document Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1840)
View the document Ուսուցիչ Ռուսաց և Հայոց լեզուաց յօգուտ ուսումնասէր Հայոց, և լեզուասէր այլազգեաց
View the document Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1840)
View the document Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1841)
View the document Սկզբունք քրիստոնէական վարդապետութեան կամ Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան և կրօնագիտութեան
View the document Սուրբ Աւետարան ըստ Մատթէոսի
View the document Սրբազան պատմութիւն եկեղեցւոյ հին և նոր օրինաց
View the document Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1840)
View the document Քերականութիւն հայկական լեզուի (1839)
View the document Քերականութիւն հայկական լեզուի (1846)
View the document Օրացոյց 1835 ամի տեառն և ՌՄՁԴ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1836 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՁԵ Հայոց թուականին
View the document Օրացոյց 1838 ամի տեառն և ՌՄՁԷ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1839 ամի տեառն և ՌՄՁԸ Հայոց թուականի (1839)
View the document Օրացոյց 1840 նահանգ ամի տեառն և ՌՄՁԹ Հայոց թուականի (1839)
View the document Օրացոյց 1842 ամի տեառն և ՌՄՂԱ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1844 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՂԳ հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1846 ամի տեառն և ՌՄՂԵ հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1847 ամի տեառն և ՌՄՂԶ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1848 նահանջ ամի տեառն և 1297 ՌՄՂԷ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ