close this section of the library Մայր Դպրատուն
View the document Բացայայտութիւն մտաց հրաւէր սիրոյ տետրակին, ի բանից սրբոց ուղղափառ վարդապետաց
View the document Բժշկարան հոգևոր (1822)
View the document Գիրք աղօթից (1817)
View the document Գիրք աղօթից (1822)
View the document Գիրք կոչեցեալ Քրիստոնէական ուսանելի
View the document Գիրք պատմութեան սրբոյն և մեծի քաղաքիս աստուծոյ Երուսաղէմիս և սրբոց տնօրինականաց տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Գործք առաքելոց (1810)
View the document Դրութիւնք յոգնաթախանձ բանից օգտակարաց, ապաշաւանաց, հոգեշահ խրատուց Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի
View the document Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1823)
View the document Կանոնական կոնդակ հարսանեաց
View the document Ճառ ներբողական. Ի Հանդէս երջանիկ կուսանացն սբց հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի և հրեշտակակրօն վարդապետի (1821)
View the document Ներբող Որդւոցն որոտման՝ սրբազան Առաքելոցն մէծին Յակոբայ և աստուածաբան աւետարանչին Յօհաննու
View the document Պատմութիւն անցից որ եղև ի Կոստանդնուպօլիս վասն յայտնի կացուցանելոյ զճշմարտութիւն հաւատոց հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ՝ այնոցիկ, որոց չէինն տեղեակ և մեղանչէին
View the document Պատմութիւն նահատակութե սբց Վարդանանց, և Ղևոնդեանց Քահանայից
View the document Տետրակ զունայնութենէ կենցաղոյս, ոտանաւորեալ ի հոգելոյս Յակօբ աստուածաբան Պատրիարգէ Կոստանդնուպոլսոյ
View the document Քերականութիւն համառօտ, պարզաբանութեամբ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1823)