close this section of the library Մատթեոս Դպիր
View the document Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից
View the document Վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ
View the document Տետրակ գովասանաց (1813)
View the document Օրացոյց 1813
View the document Օրացոյց 1815 ամի Տեառն և մերոյս ռմկգ