close this section of the library Մխիթարյան
View the document Nuovo dizionario Italiano-Francese-Armeno-Turco
View the document Աբրահամըն քուրպանը
View the document Ազիզ Վինջէնցօ ֆէրրարինին հիգմէթլի էօմրիւնիւն մուխթասար իճմալի
View the document Ազիզ վալիտէթուլլահըն միւճիւզէթլէրին քիթապը
View the document Աղօթագիրք մանկանց
View the document Առողջութիւնը պահպանելու վրայ օգտակար կանոններ
View the document Արուեստ բանական կամ տրամաբանութիւն
View the document Արուեստ ճարտարախօսութեան
View the document Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար։ Հտ. Ա
View the document Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ա
View the document Բնական պատմութիւն։ Հտ. Ա (1842)
View the document Բնական պատմութիւն։ Հտ. Բ (1844)
View the document Բոսուետայ Մեղդաց եպիսկոպոսի Խօսք վասն տիեզերական պատմութեան
View the document Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 1
View the document Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 2
View the document Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 3
View the document Գիտութիւն վաճառականութեան
View the document Գիտութիւն տէրութեանց Եւրոպայ, այսինքն է նկարագիր արդի հանգամանաց Եւրոպական տէրութեանց
View the document Գիրք խօսակցութեան գաղղիերէն, անգղիերէն, հայերէն, տաճկերէն, գերմաներէն, իտալերէն
View the document Գործադրութիւն թուաբանական ի զբօսանս համբակաց
View the document Եէնի տուա քիթապը
View the document Երգք վասն կրօնից, զոր թարգմանեալ է Հ. Մատաթիայ Գարագաշ
View the document Երեք գիրք Սողոմոնի, այսինքն՝ Առակաց, Իմաստութեան և Ժողովողի
View the document Էօմրիւ Էվլիյա: Հտ. Ա
View the document Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ
View the document Թէֆէքքիւրլէր (1845)
View the document Ժամակարգութիւն աւագ շաբաթուն և ութօրէից Զատկին
View the document Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Ա
View the document Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Բ
View the document Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Գ
View the document Իննօրեայ կրթութիւն ի պատրաստութիւն տօնի ամենասուրբ սրտի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Իշ պու Թէմիսթօքլէ հիքեայէթի ալէ մէրաթիպիհի
View the document Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Ա տոմար (1843)
View the document Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Բ տոմար (1846)
View the document Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Գ տոմար (1846)
View the document Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, ըստ օրինակին տպագրելոյ ի Հռովմ
View the document Խօսք վասն հայրենասիրութեան
View the document Ծաղկաքաղ պատմութիւն սրբուհւոյն Փիլոմենայի
View the document Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի: Տումար Բ
View the document Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի։ Տումար Ա
View the document Կատոն Երէց
View the document Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1803)
View the document Կիւլզա՛րի թէվարիխ (1812)
View the document Կոչումն ընծայեութեան
View the document Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1829)
View the document Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1837)
View the document Կրթութիւն քրիստոնեական վարդապետութեան
View the document Հալիի ատա
View the document Համառօտ աշխարհագրութիւն ընդհանուր երկրի ըստ նորոգ կարգաց տէրութեանց
View the document Համառօտ բառարան ի հայէ ի տաճիկ, ի պէտս դպրոցաց: Հտ. 1
View the document Համառօտ բառարան ի տաճկականէ ի հայ, ի պէտս դպրոցաց։ Հտ. 2
View the document Համառօտ բնական գիտութիւն
View the document Համառօտ երկրագործութիւն
View the document Համառօտ թուաբանութիւն գործնական
View the document Համառօտ կրթութիւն վասն մանկանց՝ որք զառաջինն մատչին ՛ի սուրբ խորհուրդ հաղորդութեան
View the document Համառօտ յայտյանդիմանութիւն երկուց ճշմարտութեանց ընդդէմ երկուց մոլար դրութեանց
View the document Համառօտ քերականութիւն գաղղիական լեզուի
View the document Համառօտ օդերեւութաբանութիւն
View the document Հարթագունդք: Քարտեզ
View the document Հոգեշահ մտածութիւնք աստուածային բանից
View the document Հրահանգք աստեղագիտական ի վերայ գիսաւոր աստեղաց
View the document Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկնագնդոյ
View the document Հօրն Աղփոնսոսի Հրոդերիկեայ Հրահանգք կատարման և քրիստոնէական առաքինութեանց։ Տոմար Թ։ Գ մասն Գ գրոց
View the document Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ Տիւզեանց, որ ի 14 (2) աւգոստոսի խօսեցաւ Հ. Թադէոս վ. Մուրատեան
View the document Մահի Մէրեէմ
View the document Մարտինոս Լուտերին վարուց եւ նորոգութեան պատմութիւնը
View the document Մտածական աղօթք քիթապը
View the document Յայտարարութիւն Արամեան ընկերութեան վասն գիրս ուսմանց տարածանելոյ
View the document Յովհաննա Տ՚արգ կամ Օրլէանի օրիորդին պատմութիւնը
View the document Նկարագիր ուսմանց, որ է բնութիւն, պատմութիւն, հարկ և օգուտ իւրաքանչիւր մասանց գրագիտութեան
View the document Նոր աղօթագիրք, աշխարհաբառ
View the document Նոր բառգիրք յունարէն, իտալերէն, հայերէն, տաճկերէն
View the document Նոր բարբառարան համառօտ հայերէն-տաճկերէն
View the document Ուսումնական և բնական աշխարհագրութիւն և հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ
View the document Պատմութիւն վարուց մեծին Կոստանդիանոսի ինքնակալի
View the document Պատմութիւն տիեզերական ժողովոց եկեղեցւոյ, որք յարեւելս գումարեցան
View the document Պէտուլիա շէհրինին Յուդիթ մարիֆէթիյլէ խէլաս օլմասը
View the document Պիոս Թ քահանայապետին մէկ ատենախօսութիւնը և Աւստրիայի եպիսկոպոսաց հովուական նամակը
View the document Սաղմոս Ա կանոն (1849)
View the document Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից կամ նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն
View the document Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեավ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1830)
View the document Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեաւ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1825)
View the document Սուրբ Աստուածածինին մէօհթասէրի վարքը
View the document Սուրբ Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Սուրբ Կղեմէս Էնկիւրիւ եպիսկոպոսունուն չէքտիյի սիասէթլէրին հիքեայէթի
View the document Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն Էօմրիւնիւն րիվայէթի
View the document Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն իւչ քիթապլէրի
View the document Սուրբ դաստառակ կամ Քրիստոսի տեառն մերոյ Հայոց Աբգար թագաւորին խաւրած անձեռագործ պատկերին պատմութիւնը
View the document Սուրբ խաչ եօլուն զիյարէթի
View the document Սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածինին իսմինին հէօրմէթինէ թախսիս օլունան Նօվէնանըն թէրճիւմէսի տիր քի
View the document Սպասաւորութիւն սրբոյ պատարագի
View the document Ստորագրութիւն կայսերանիստ քաղաքին Վեննայի
View the document Սրբոյն Կիպրիանու կարքեդոնացւոց եպիսկոպոսի Գիրք վասն միութեան եկեղեցւոյ
View the document Սրբոյն հօրն Բենեդիկտոսի Կանոնք զոր թարգմանեալ է աշակերտաց մեծի հօրն Մխիթարայ
View the document Վայելչագրութիւն։ Հատուած Բ
View the document Վարժութիւն մանկանց ի հրահանգս ընթերցանութեան եւ բարեկրթութեան
View the document Վարք ամենասուրբ կուսին Մարիամու Աստուածածնի
View the document Վարք եւ վարդապետութիւն Յիսուսի Քրիստոսի բաժանեալ ի մտածութիւնս վասն աւուր աւուր տարւոյ
View the document Վարք զօրավարաց անուանեաց
View the document Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցմեր ժամանակս։ Հտ. Ա
View the document Տովբիթ
View the document Քաղուածոյք ի թարգմանութեանց նախնեաց հանդերձ յոյն բնագրաւ
View the document Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 1 (1843)
View the document Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 2 (1844)
View the document Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 3 (1844)
View the document Քերականութիւն Գերմաներէն լեզուի
View the document Քերականութիւն իտալական լեզուի
View the document Քերականութիւն հայկազեան
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1827)
View the document Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1848)
View the document Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի, աւանդեալ ի գրոց բարբառ
View the document Քսենոփոնտեայ Կիւրոսի խրատու պատմութիւնք
View the document Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
View the document Քրիստոնեանըն քլավուզու
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1838)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն համառօտ
View the document Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի
View the document Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի