close this section of the library Մկրտական միսիոնարներ
View the document Առաջին քրիստոնեական վարդապետութիւն ի պէտս դպրոցաց և գերդաստանաց
View the document Բարեկամօրէն յորդորմունք վասն կիրակի օրերն Սուրբ պահելոյ
View the document Լաւ տետրակ ի սմայ պարունակին կարճառօտ քերականական զուարճութիւնք
View the document Խրատ յաղագս բարւոք առնելոյ զառանձնական աղօթսն
View the document Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար (1841)
View the document Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, ի յարգոյ Յովսեփայ Ալլենեան
View the document Մեղքի մեծանալոյն եւ զօրանալոյն համար (1841)
View the document Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1841)
View the document Յորդոր առ Գրագիտութիւն
View the document Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար (1841)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1839)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1844)
View the document Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1839)