Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Մեղքի մեծանալոյն եւ զօրանալոյն համար
Publisher (standardized): տպ. Մկրտող Միսոնարաց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մկրտող Միսոնարաց
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): ի Կալկաթայ
Year of Publication: 1841
Notes: Թարգմանություն: Վերնագրից առաջ՝ [Armenian] [№ 18 Miscellaneous] The progress of sin. Առաջին անգամ տպեալ Յամի Տեառն 1833 ի Շուշի:
Շարվ. 6,8x12,7 սմ։
28 էջ։
File size: 2,16 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1054-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia