Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ալլեն Յովսէփ
Title: Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, ի յարգոյ Յովսեփայ Ալլենեան
Publisher (standardized): տպ. Մկրտական միսիոնարներ
Publisher (as it is on book): ի Տպարանի Մկրտող Միսոնարաց
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթայ
Year of Publication: 1841
Notes: Թարգմանություն:
Տպակից է՝ Առաջին քրիստոնեական վարդապետութիւն ի պէտս դպրոցաց և գերդաստանաց (1841) գրքին:
Շարվ. 8,5x16 սմ։
36 էջ։
File size: 1,63 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 525-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia