close this section of the library Ներսիսյան դպրոց
View the document Այցելութիւն սգաւորաց
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1825)
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1850)
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
View the document Բան ի վերայ առման քաջակառոյց ամրոցին Երևանայ
View the document Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1823)
View the document Դարաստան խրատուց (1829)
View the document Դարաստան խրատուց (1830)
View the document Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 1 (1828)
View the document Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 2 (1828)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Թիֆլիս)
View the document Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց ս. Էջմիածնի
View the document Համառօտութիւն պատմութեան Հայոց
View the document Համբաւք ի գնդէ որոշեցելոյ վասն Կովկասեան սահմանաց
View the document Հռչակ ողորմութեան աստուածազօր մեծափառութեան ինքնակալի և կայսեր ամենայն Ռուսաց Նիկողայոսի Առաջնոյ առ ազգս Հայոց, որ ի Վրաստան
View the document Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ Եկեղեցւոյ (1847)
View the document Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1825)
View the document Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան։ Հտ. 1 (1842)
View the document Ճառ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Յայտարարութիւն Քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց
View the document Ողբ Եդեսիոյ (1829)
View the document Պատմութիւն և խրատ բժշկութեան ցաւոյն նորոգ ծագելոյ յաշխարհին Հնդկաց և երևելոյ ի զանազան աշխարհս, որ անուանեալ կոչի՝ կալիրամարպս
View the document Սաղմոս Դաւթի (1844, Թիֆլիս)
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ Գիրք աղօթից
View the document Ցուցակ ամենայն ազգ հայերէն մատենից, տպագրելոց ի Վենետիկ, ի Վեննա, ի Կոստանդնուպօլիս, ի Կալկաթա, ի Զմիւռնա, ի Մոսկով և յայլ քաղաքս
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826, 2-րդ տպ.)