close this section of the library Պողոս Արապյան
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ