close this section of the library Ս. Էջմիածին
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1837)
View the document Ժամակագրութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյն
View the document Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան
View the document Համառօտութիւն վիպասանութեան սուրբ գրոց
View the document Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան՝ հաւաքեալ յումեմնէ բանասիրէ, վասն նորավարժ մանկանց
View the document Հրաւէր ի խորհրդարանէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն
View the document Նորագոյն զրոյցք (1820)
View the document Պատմութիւն Մեծին Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1823, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԲ
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1824, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԳ
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1827, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԶ
View the document Օրացոյց 1837 փրկչական ամի, և ռբձզ Հայոց թուականիս
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1829. և մերոյս 1278 (ՌՄՀԸ)