close this section of the library Աբրահամ Թերզյան
View the document Գիրք, որ կոչի Զգօն
View the document Գիրք, որ կոչի Յաճախապատում (1824)
View the document Գիրք, որ կոչի Յիսուս որդի
View the document Թուղթ ընդհանրական
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի
View the document Մեկնութիւն եօթանց թղթոց կաթուղիկեայց
View the document Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի
View the document Մեկնութիւն սրբոյ երկոտասան մարգարէից
View the document Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի Մագիստրոսի ուղղափառ Իշխանի