close this section of the library Աղեքսանդր Խուդաբաշյանց
View the document Գիրք նախակրթութեան հայկազեան լեզուի
View the document Ցանկ տպագրեալ և ձեռագիր գրոց Հայոց ի մատենադարանի ներգործական խորհրդականի տէրութեան Աղեքսանդրի Խուդաբաշեան, շարադասեալ ըստ կարգի այբուբենից