close this section of the library Կարապետ արքեպիսկոպոս
View the document Լապտեր հոգւոյ (1826)
View the document Լապտեր հոգւոյ (1827)
View the document Լապտեր հոգւոյ (1831)
View the document Ծանուցումն առ քահանայս ի վերայ խորհրդոյ ապաշխարութեան