close this section of the library Ճովէդ Մ. Ուիյլըմ
View the document Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1847)
View the document Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1850)