close this section of the library Մատթէոս կաթողիկոս (Չուխաջեան)
View the document Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնեական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1842)
View the document Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական ս. եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1848)
View the document Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական սուրբ եկեղեցւոյ, ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1847)