close this section of the library Պօզաճեան Յակոբոս
View the document Համառօտ բառարան ի հայէ ի տաճիկ, ի պէտս դպրոցաց: Հտ. 1
View the document Համառօտ բառարան ի տաճկականէ ի հայ, ի պէտս դպրոցաց։ Հտ. 2
View the document Քերականութիւն իտալական լեզուի